Przewodniczący Miejskiego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

Miejski Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Symbol: SZ-13-1
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Faks: 12-616-5214
Sekretarz Miejskiego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności: Anna Belczyk
Telefon:12-616-5215

Zakres działania:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, 1000,
1076, 1925, 2192, 2354) oraz w wydanych do niej aktach wykonawczych, tj.: rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2027), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 250, poz. 1875) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Kraj owego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681), a także ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446; z 2014r., poz. 486, 1589; z 2015 r., poz. 1273, 2183; z 2016 r., poz. 2001; z 2018 r., poz. 957) oraz wydanych do niej aktach wykonawczych, tj.: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1438), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843), rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej
przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1377, 2285; z 2017 r., poz. 2079; z 2018 r., poz. 1057).
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.01.2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie,
funkcjonuje w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
W skład Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie wchodzą: sekretarz, lekarze, doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, powoływani odrębnym Zarządzeniem Nr 2578/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.10.2019 r. w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.
Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie będący dotychczas Przewodniczącym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, podlega wraz z Zespołem bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.
Do zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 280/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.02.2019 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie należy prowadzenie wszelkich spraw związanych z wydawaniem orzeczeń
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz ich duplikatów, a także kart parkingowych, a w szczególności:
1) przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania orzeczenia;
2) przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich duplikatów;
3) przyjmowanie wniosków o wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania karty parkingowej;
4) rozpatrywanie spraw przez członków Zespołu na posiedzeniach składów orzekających i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności, a także orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień;
5) wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności na podstawie składanych wniosków wraz z orzeczeniami o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
6) prowadzenie wszelkich prac administracyjnych związanych z bieżącym rozpatrywaniem napływających wniosków, a także przyjmowaniem, rozpatrywaniem i przesyłaniem do organu II instancji (Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie), napływających odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
7) przygotowywanie sprawozdań z bieżącej realizacji zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie oraz Prezydenta Miasta Krakowa,
8) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Zespołu pozwalających na:
a) poszanowanie dóbr osobistych w trakcie prowadzonych badań lekarskich i rozmów przez członków składów orzekających,
b) zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej,
c) zachowanie poufności i ochrony danych osobowych;
9) współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także organami orzecznictwa rentowego (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego itd.);
10)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych, w tym z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych;
11) tworzenie bazy danych osób niepełnosprawnych, którym wydane zostały orzeczenia przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu
Orzekania o Niepełnosprawności;
12) prowadzenie wszystkich spraw wszczętych do dnia 31.12.2018 r. przed Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.01.2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.


Uwagi:

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 
Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie informuje:

1. ZASADY ORZEKANIA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII:

Od dnia 01.04.2020 r. wznowiona została praca składów orzekających Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.
Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przewodniczący składu orzekającego oraz członek miejskiego zespołu może wydać ocenę bez badania, gdy uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny i tym samym dokonania odpowiedniej kwalifikacji do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).
Oznacza to, iż obecnie wszystkie orzeczenia wydawane będą bez obowiązkowego uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka.
O terminach rozpatrywania wniosków będziecie Państwo informowani przez pracowników Zespołu telefonicznie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
WSZYSTKIE ORZECZENIA WYDAWANE BĘDĄ BEZ OBECNOŚCI OSOBY ZAINTERSOWANEJ LUB DZIECKA!
Wydane orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przesyłane będą na wskazane we wnioskach adresy korespondencyjne.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


2. WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności-innymi słowy: upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia
w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia
, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności-innymi słowy: upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów wskazanej powyżej ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu jakimikolwiek, wydawanymi odrębnie zaświadczeniami!


3. WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH WYDANYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ PLACÓWKOM:


Zgodnie z art. 15 h ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1 art. 15 h (według zasad wskazanych w pkt 2. - Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności), karty parkingowe:

1. o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej),
2. karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (karty parkingowe dla placówek).


4. WSKAZANIE NOWEJ GRUPY SCHORZEŃ  - SYMBOLU PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UPRAWNIAJĄCEGO DO PRZYZNANIA KARTY PARKINGOWEJ:Zgodnie z art. 16 pkt. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), od dnia 31 marca 2020 r. art. 6b w ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) otrzymuje brzmienie:
"9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia)",
co oznacza, iż w przypadku schorzeń określonych symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S, od dnia 31.03.2020 r. skład orzekający ma prawo przyznania uprawnień do korzystania z karty parkingowej, pod warunkiem, iż stwierdzone zostaną znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Biorąc pod uwagę rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, apeluję do Państwa o rozwagę w kontaktach z Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w celu minimalizacji ryzyka mogącego powstać zarówno dla Państwa, jak i pełniących swoje obowiązki pracowników obsługi administracyjnej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.

 

DANE KONTAKTOWE MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KRAKOWIE:

INFOLINIA - 12 616-52-12

E-MAIL: MZOON@UM.KRAKOW.PLWstecz