Przewodniczący Miejskiego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

Miejski Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Symbol: SZ-13-1
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Faks: 12-616-5214
Sekretarz Miejskiego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności: Anna Belczyk
Telefon:12-616-5215

Zakres działania:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, 1000,
1076, 1925, 2192, 2354) oraz w wydanych do niej aktach wykonawczych, tj.: rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2027), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 250, poz. 1875) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Kraj owego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681), a także ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446; z 2014r., poz. 486, 1589; z 2015 r., poz. 1273, 2183; z 2016 r., poz. 2001; z 2018 r., poz. 957) oraz wydanych do niej aktach wykonawczych, tj.: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1438), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843), rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej
przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1377, 2285; z 2017 r., poz. 2079; z 2018 r., poz. 1057).
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.01.2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie,
funkcjonuje w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
W skład Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie wchodzą: sekretarz, lekarze, doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, powoływani odrębnym Zarządzeniem Nr 2578/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.10.2019 r. w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.
Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie będący dotychczas Przewodniczącym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, podlega wraz z Zespołem bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.
Do zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 280/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.02.2019 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie należy prowadzenie wszelkich spraw związanych z wydawaniem orzeczeń
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz ich duplikatów, a także kart parkingowych, a w szczególności:
1) przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania orzeczenia;
2) przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich duplikatów;
3) przyjmowanie wniosków o wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania karty parkingowej;
4) rozpatrywanie spraw przez członków Zespołu na posiedzeniach składów orzekających i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności, a także orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień;
5) wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności na podstawie składanych wniosków wraz z orzeczeniami o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
6) prowadzenie wszelkich prac administracyjnych związanych z bieżącym rozpatrywaniem napływających wniosków, a także przyjmowaniem, rozpatrywaniem i przesyłaniem do organu II instancji (Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie), napływających odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
7) przygotowywanie sprawozdań z bieżącej realizacji zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie oraz Prezydenta Miasta Krakowa,
8) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Zespołu pozwalających na:
a) poszanowanie dóbr osobistych w trakcie prowadzonych badań lekarskich i rozmów przez członków składów orzekających,
b) zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej,
c) zachowanie poufności i ochrony danych osobowych;
9) współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także organami orzecznictwa rentowego (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego itd.);
10)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych, w tym z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych;
11) tworzenie bazy danych osób niepełnosprawnych, którym wydane zostały orzeczenia przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu
Orzekania o Niepełnosprawności;
12) prowadzenie wszystkich spraw wszczętych do dnia 31.12.2018 r. przed Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.01.2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.


Uwagi:

WAŻNA INFORMACJA:

W związku z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa COVID-19, Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. (włącznie) wstrzymane zostają wszystkie planowane do przeprowadzenia w siedzibie Zespołu (ul. Dekerta 24) badania lekarskie i posiedzenia składów orzekających, podczas których wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
W związku z powyższym wszystkie osoby, które otrzymały zawiadomienie o konieczności stawiennictwa w dniach od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. proszone są o nie stawianie się w wyznaczonych terminach. O nowych terminach rozpatrzenia Państwa spraw zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnymi zawiadomieniami.
Równocześnie zwracam się z prośbą o rezygnację z osobistego załatwiania spraw urzędowych związanych z: orzekaniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, uzyskaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych w celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie do niezbędnego minimum.
Biorąc pod uwagę rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, apeluję do Państwa o rozwagę w kontaktach z Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w celu minimalizacji ryzyka mogącego powstać zarówno dla Państwa, jak i pełniących swoje obowiązki pracowników obsługi administracyjnej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.Wstecz