Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Żłobków
Symbol: SZ-09
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-9284
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ryszard Osiński

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Żłobków (SZ-09) należy:
1) koordynowanie działań i rozwój żłobków na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
2) sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami,
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
3) prowadzenie czynności związanych z wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
4) nadzór nad infrastrukturą żłobków samorządowych;
5) nadzór i koordynacja zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3;
6) nadzór i koordynacja zadań związanych z udzielaniem dotacji dla niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów;
7) realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na wykonywanie zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 (m.in. ?Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ?Maluch?, programy współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego);
8) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Prezydenta Miasta Krakowa, opinii, stanowisk oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3;
9) przygotowywanie analiz i opinii dotyczących organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
10) współpraca z różnymi instytucjami w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad samorządowymi żłobkami oraz organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
11) współpraca z właściwym referatem Wydziału w zakresie przekazywania informacji o podejmowanych działaniach i ich udostępniania.


Wstecz