Biuro Ds. Dzielnic Miasta Krakowa

Referat Obsługi Dzielnic
Symbol: BD-02
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1225
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Dorota Aslanidis

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Obsługi Dzielnic (BD-02) należy:
1) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie spraw dotyczących obsługi Dzielnic Miasta Krakowa;
2) kompletowanie i aktualizacja informacji osobowych dotyczących członków Rad Dzielnic, niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadań należących do zakresu działania Biura;
3) prowadzenie dokumentacji będącej podstawą wypłaty diet członkom organów Dzielnic Miasta Krakowa oraz sporządzanie zestawień stanowiących podstawę wypłaty diet członkom Rad Dzielnic;
4) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej organów Dzielnic Miasta Krakowa, w tym:
a) publikowanie i aktualizacja w BIP informacji z pracy organów Dzielnic, w tym uchwał Rad i Zarządów Dzielnic, protokołów z sesji Rad i posiedzeń Zarządów Dzielnic oraz informacji o Radach Dzielnic,
b) obsługa korespondencji organów Dzielnic,
c) zaopatrywanie organów Dzielnic w materiały biurowe,
d) sporządzanie protokołów oraz prowadzenie list obecności z posiedzeń organów Dzielnic,
e) prowadzenie ewidencji wydatków, monitorowanie realizacji budżetów Dzielnic oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w tym zakresie,
f) udzielanie mieszkańcom informacji dotyczących funkcjonowania samorządu, w tym informacji o kompetencjach komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych;
5) współdziałanie przy wykonywaniu czynności wynikających z procedury udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji zadań budżetowych Biura dotyczących Dzielnic Miasta Krakowa;
6) wykonywanie zadań związanych z projektowaniem i realizacją planów finansowych Dzielnic Miasta Krakowa;
7) przygotowywanie i przekazywanie informacji w zakresie komunikacji społecznej dotyczącej Dzielnic Miasta Krakowa;
8) realizacja zadania Dzielnic Miasta Krakowa pn. Komunikacja z mieszkańcami dzielnicy;
9) obsługa spotkań Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic;
10) przygotowywanie wyborów do Rad Dzielnic i wykonywanie wszystkich czynności z tym związanych do czasu powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic;
11) wprowadzenie danych oraz ich bieżąca aktualizacja w systemach i podsystemach informatycznych: Diety, RISS, WYBUD, Płynność Finansowa, ORU, SOZP, BIP, INTG, ISZ, SOKU, OBUD, SWBZ.


Wstecz