Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Oddział Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki
Symbol: PI-02
Adres siedziby: Bracka 1, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-1128
Faks: 12-616-1717
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Oddziału: Dominika Urbańska

Zakres działania:
Do zakresu działania Oddziału Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki (PI-02) należy:
1) Obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie:
a) polityki inwestycyjnej Miasta,
b) obowiązującego prawa lokalnego,
c) podstawowych uwarunkowań prawnych inwestycji o charakterze ogólnokrajowym wraz z monitorowaniem na rzecz obsługiwanych inwestorów przebiegu procesu inwestycyjnego.
2) Przygotowywanie i prowadzenie spotkań z inwestorami i wizyt w terenie.
3) Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie obsługi inwestorów.
4) Tworzenie propozycji ofert inwestycyjnych (metryk) w oparciu o informacje pozyskane z merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
5) Prezentacja oferty inwestycyjnej Miasta na krajowych i zagranicznych targach.
6) Współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy Miasta oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.
7) Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania związane z inteligentnym rozwojem Miasta, w tym organizacja spotkań z merytorycznymi wydziałami i jednostkami miejskimi.
8) Promocja gospodarcza i inwestycyjna Miasta we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.
9) Promocja idei inteligentnego Miasta.
10) Prowadzenie i utrzymanie strony www.business.krakow.pl.
11) Koordynacja realizacji i realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
12) Koordynowanie i monitorowanie wszelkich działań realizowanych przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne, mieszczących się w ramach inteligentnego zarządzania Miastem i przestrzenią miejską.
13) Przygotowanie dokumentu polityki założeń inteligentnego rozwoju Miasta.
14) Organizacja udziału Miasta w konferencjach, forach i innych wydarzeniach związanych z realizacją i promocją idei inteligentnego Miasta.
15) Opracowywanie dokumentów, materiałów informacyjnych, raportów i sprawozdań w zakresie inteligentnego rozwoju Miasta.
16) Wykonywanie analiz przestrzennych na potrzeby wewnętrzne Wydziału, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi GIS.


Wstecz