Wydział Komunikacji Społecznej

Referat Ds. Organizacyjnych
Symbol: KS-01
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1360
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Agata Włodarczyk

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Organizacyjnych (KS-01) należą sprawy:
1) Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału, w tym ewidencja i koordynacja obiegu korespondencji pisemnej i elektronicznej w Wydziale.
2) Koordynacja działań związanych z planowaniem i realizacją budżetu, w tym m. in.:
przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału
projektu budżetu zadaniowego, wniosków budżetowych i sprawozdawczości.
3) Prowadzenie rozliczeń finansowych zadań prowadzonych przez Wydział, w tym ewidencji rachunków i faktur z zakresu realizacji zadań Wydziału.
4) Koordynacja i udział w realizacji procedur zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział, w tym sporządzanie planów zamówień publicznych, dokumentacji oraz sprawozdań z udzielonych zamówień w zakresie działania Wydziału.
5) Weryfikacja umów i zleceń przygotowywanych przez pracowników Wydziału.
6) Opracowywanie projektów dokumentów związanych z funkcjonowaniem Wydziału, w tym m. in.: pełnomocnictw i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz innych aktów normatywnych, projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych Dyrektora Wydziału oraz nadzór nad ich realizacją.
7) Koordynacja informacji o działalności Wydziału publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz stała współpraca z administratorem Biuletynu.
8) Prowadzenie spraw związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMK (w tym obsługa aplikacji SEZAM).
9) Realizacja działań związanych z ISO.
10) Prowadzenie magazynów z materiałami promocyjnymi Miasta i materiałami wystawienniczymi Wydziału, w tym prowadzenie odpowiednich ewidencji.
11) Dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta zgodnie z obowiązującymi procedurami.
12) Opracowywanie okresowych informacji, sprawozdań i analiz z zakresu działania Wydziału.
13) Gospodarowanie mieniem Wydziału w tym prowadzenie ewidencji majątku trwałego.
14) Przekazywanie dokumentów do archiwum UMK.
15) Prowadzenie biblioteki Wydziału.
16) Prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników Wydziału.
17) Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem pracowników Wydziału w delegacjach służbowych, szkoleniach i konferencjach.
18) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta oraz Dyrektora Wydziału.


Wstecz