Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Referat Ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami
Symbol: NW-03
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-9824
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Artur Pocielej

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami (NW-03)
należy:
1) Przygotowywanie i obsługa walnych zgromadzeń (zgromadzeń wspólników) w jednoosobowych spółkach Gminy Miejskiej Kraków oraz spółkach Krakowskiego Holdingu Komunalnego, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcje Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
2) Analiza materiałów przedkładanych przez spółki na walne zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) oraz opracowywanie opinii i wniosków dotyczących propozycji rozstrzygnięć, obejmujących w razie konieczności konsultacje pomiędzy wszystkimi interesariuszami;
3) Prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia nowych spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub przystąpienia do istniejących;
4) Prowadzenie procedur zbywania akcji i udziałów spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków;
5) Przygotowywanie i realizacja procesu udostępniania udziałów lub akcji uprawnionym pracownikom;
6) Prowadzenie procedur zmierzających do przekształceń strukturalnych spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków;
7) Monitorowanie procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej Kraków i przedsiębiorstw komunalnych;
8) Realizacja procedury związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek, w tym:
a) analiza zasadności wniesienia wkładu;
b) pozyskanie rozstrzygnięcia odnośnie do pomocy publicznej;
c) pozyskiwanie, w uzasadnionych przypadkach, testów prywatnego inwestora dla wnoszonych wkładów do spółek;
d) przygotowanie projektów uchwał walnego zgromadzenia (zgromadzenia spółek);
e) przygotowanie projektu i doprowadzenie do podpisania umowy objęcia akcji lub oświadczenia o objęciu udziałów;
9) Raportowanie do Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji odnośnie do udzielonej pomocy publicznej;
10) Planowanie zadań budżetowych, budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dokapitalizowania spółek;
11) Nadzór nad gospodarowaniem mieniem wniesionym jako aport do spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków;
12) Realizacja działań związanych z deponowaniem papierów wartościowych: przyjmowanie dokumentów akcji, deponowanie w kasie urzędu, udział w komisji inwentaryzacyjnej;
13) Przeprowadzanie procedury zastawu na akcjach i udziałach należących do Gminy Miejskiej Kraków;
14) Gromadzenie podstawowej dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków;
15) Gromadzenie dokumentacji finansowo-ekonomicznej spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków;
16) Opracowywanie i modyfikowanie zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Gminy Miejskiej Kraków;
17) Prowadzenie wykazu zawierającego podstawowe informacje o spółkach z udziałem Gminy Miejskiej Kraków, w tym składach organów spółek oraz wysokości zaangażowanego kapitału;
18) Prowadzenie monitoringu sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków, w tym:
a) sporządzanie informacji dla Rady Miasta Krakowa o sytuacji ekonomicznofinansowej i inwestycyjnej spółek, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia,
b) ustalanie odpisu aktualizującego wartości posiadanych przez Gminę Miejską Kraków udziałów i akcji spółek prawa handlowego na dzień bilansowy Urzędu Miasta Krakowa;
19) Przedkładanie Prezydentowi Miasta Krakowa informacji na temat działalności spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków oraz sporządzanie analiz, opracowań i innych dokumentów dotyczących spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków;
20) Wykonywanie praw i obowiązków Gminy Miejskiej Kraków wynikających z uczestnictwa w spółkach z udziałem Gminy Miejskiej Kraków, z wyłączeniem jednoosobowych spółek Gminy Miejskiej Kraków oraz spółek Krakowskiego Holdingu Komunalnego, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcje Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
a) inicjowanie zwołania nadzwyczajnych walnych zgromadzeń (nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników) wraz z propozycją porządku obrad;
b) wykonywanie, na podstawie osobnego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa, prawa głosu akcjonariusza (wspólnika);
21) Ustalanie i przeprowadzanie zmian zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek, w których Gmina Miejska Kraków posiada pozycję dominującą;
22) Ustalanie i przeprowadzanie zmian w wymogach dla kandydatów na członków zarządów spółek, w których Gmina Miejska Kraków posiada pozycję dominującą;
23) Prowadzenie i administracja zasobem danych osobowych członków rad nadzorczych;
24) Współpraca z członkami rad nadzorczych desygnowanymi przez Gminę Miejską Kraków do reprezentowania spółek;
25) Prowadzenie wykazu odbytych walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz podjętych uchwał spółek, w których Gmina Miejska Kraków posiada pozycję dominującą oraz spółek z mniejszościowym udziałem Gminy Miejskiej Kraków i przechowywanie kopii protokołów z tych zgromadzeń;
26) Prowadzenie wykazu odbytych posiedzeń rad nadzorczych oraz podjętych uchwał spółek, w których Gmina Miejska Kraków posiada pozycję dominującą i przechowywanie kopii protokołów z tych posiedzeń;
27) Gromadzenie informacji o spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej;
28) Gromadzenie informacji o wynikach przeprowadzonych w spółce kontroli przez jednostki inne niż komórki Urzędu Miasta Krakowa oraz postępowaniach sądowych, w których spółka jest stroną;
29) Wnioskowanie o przeprowadzenie czynności kontrolnych przez radę nadzorczą lub Wydział Kontroli Wewnętrznej;
30) Prowadzenie postępowań zmierzających do wyłonienia podmiotów, które będą realizować zlecenie przygotowania ekspertyz, analiz, testów prywatnego inwestora oraz audytów dotyczących spółek, niezbędnych w realizacji zadań
Referatu;
31) Opracowywanie regulacji i zasad nadzoru Gminy Miejskiej Kraków do uwzględnienia w aktach prawnych spółek (statutów, aktów założycielskich, umów i uchwał zgromadzeń);
32) Współpraca z innymi akcjonariuszami (wspólnikami) spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków w zakresie nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami;
33) Opracowywanie wytycznych, wzorów i dobrych praktyk dotyczących niektórych aspektów działalności spółek, w których Gmina Miejska Kraków posiada pozycję dominującą;
34) Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, w związku z prowadzonymi sprawami w Referacie;
35) Występowanie o opinię w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w związku z prowadzonymi sprawami;
36) Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;
37) Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;
38) Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


Wstecz