Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Referat Kontroli
Symbol: IR-05
Adres siedziby: Wielopole 1, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-5808
Faks: 12-616-5841
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Norbert Robak

Zakres działania:

1) Przeprowadzania kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu na obszarze Miasta Krakowa.
2) Obsługi zawiadomień o wprowadzaniu organizacji ruchu oraz przeprowadzania kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.
3) Przygotowywania projektów opinii, wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli.
4) Przygotowywania uwag i zaleceń dla właściwych komórek organizacyjnych UMK lub miejskich jednostek organizacyjnych, dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych.
5) Współpracy z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organami zarządzającymi ruchem, zarządem dróg i kolei, Policją oraz innymi podmiotami i organami w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa.
6) Analizowania danych o zdarzeniach drogowych pod kątem wykorzystania w trakcie kontroli.
7) Współpracy w procesie przeglądu czasowej organizacji ruchu w zakresie jej zgodności z zatwierdzonymi projektami.Wstecz