Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Referat Kontroli
Symbol: IR-05
Adres siedziby: Wielopole 1, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-5808
Faks: 12-616-5841
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Norbert Robak

Zakres działania:
1) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na drogach publicznych;
2) przygotowywanie projektów opinii, wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli;
3) przygotowywanie uwag i zaleceń dla właściwych komórek organizacyjnych UMK lub miejskich jednostek organizacyjnych, dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych;
4) współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organami zarządzającymi ruchem, zarządem dróg i kolei, Policją oraz innymi podmiotami i organami w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa;
5) prowadzenie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu;
6) prowadzenie kontroli czasowych organizacji ruchu pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie ich zgodności z zatwierdzonymi projektami;
7) prowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta;
8) udział w komisyjnym wprowadzaniu wybranych czasowych organizacji ruchu.


Wstecz