Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Referat Czasowej Organizacji Ruchu i Zezwoleń
Symbol: IR-03
Adres siedziby: Wielopole 1, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-5808
Faks: 12-616-5841
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Izabela Dwornik

Zakres działania:
1) rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian czasowej organizacji ruchu;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowych zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych Miasta w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i płynności ruchu;
3) analizowanie oddziaływania wprowadzonych zmian w organizacji ruchu na bezpieczeństwo i płynność ruchu na obszarze, którego dotyczą zmiany;
4) przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do wdrożenia;
5) przyjmowanie zawiadomień o wdrażanych czasowych organizacjach ruchu powodujących ograniczenia w ruchu oraz eliminacja rozwiązań kolizyjnych;
6) prowadzenie ewidencji oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu i nadzór nad ich prawidłową archiwizacją ? do późniejszego przekazania do Referatu IR -01;
7) współpraca z zarządem dróg, Policją, jednostkami organizacyjnymi Miasta, komórkami organizacyjnymi UMK oraz innymi podmiotami i organami w zakresie spraw dotyczących czasowych zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych na obszarze Miasta;
8) wydawanie zezwoleń na imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;
9) uzgadnianie procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z ustawami o stosunku Państwa do Kościołów i Związków Wyznaniowych;
10) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami, podmiotami i jednostkami (w tym m.in. Policją, zarządcą drogi, innymi zarządzającym ruchem);
11) opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów czasowej zmiany organizacji ruchu dotyczących imprez na drogach na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
12) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu dotyczących imprez na drogach na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
13) przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dotyczących imprez do wdrożenia;
14) prowadzenia rejestru wydanych zezwoleń/uzgodnień;
15) przygotowywania korespondencji w sprawach związanych z rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem zezwoleń i uzgodnień;
16) udzielania wyjaśnień i informacji w sprawach procedur wynikających z zakresu działania referatu;
17) rozpatrywania skarg i wniosków składanych w sprawach wydawanych zezwoleń/uzgodnień lub odmowy ich wydania i przygotowywanie projektów odpowiedzi.


Wstecz