Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Referat Czasowej Organizacji Ruchu i Zezwoleń
Symbol: IR-03
Adres siedziby: Wielopole 1, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-5808
Faks: 12-616-5841
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Izabela Dwornik

Zakres działania:

1) Rozpatrywania wniosków dotyczących czasowych zmian organizacji ruchu (w tym interpelacji, skarg).
2) Rozpatrywania i zatwierdzania projektów czasowych zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych w zakresie zgodności projektu z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3) Opracowywania lub zlecania do opracowania projektów czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego lub potrzeb Wydziału.
4) Przekazywania zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do wdrożenia.
5) Prowadzenia ewidencji oraz przechowywania zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych i nadzór nad ich prawidłową archiwizacją.
6) Współpracy w zakresie czasowej organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami.
7) Wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.
8) Wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 65l ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
9) Uzgadniania procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.Wstecz