Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Referat Stałej Organizacji Ruchu
Symbol: IR-02
Adres siedziby: Wielopole 1, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-5808
Faks: 12-616-5841
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Łukasz Wojciechowicz

Zakres działania:
1) rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian stałej organizacji ruchu;
2) sporządzanie lub zlecanie do opracowania projektów stałej organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach publicznych w zakresie zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami prawa oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i płynności ruchu;
4) analizowanie oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach stałej organizacji ruchu na bezpieczeństwo i płynność ruchu;
5) przekazywanie zatwierdzonych projektów do realizacji;
6) prowadzenie ewidencji oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu ? do późniejszego przekazania do Referatu IR-01;
7) współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, zarządem dróg, Policją oraz innymi podmiotami i organami w zakresie spraw dotyczących organizacji ruchu na drogach publicznych.


Wstecz