Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Referat Stałej Organizacji Ruchu
Symbol: IR-02
Adres siedziby: Wielopole 1, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-5808
Faks: 12-616-5841
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Łukasz Wojciechowicz

Zakres działania:

1) Rozpatrywania wniosków dotyczących zmian stałych organizacji ruchu (w tym interpelacji, skarg) na drogach publicznych.
2) Opracowywania lub zlecanie do opracowania projektów stałej organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji ruchu
i bezpieczeństwa ruchu.
3) Rozpatrywania i zatwierdzania projektów stałej organizacji ruchu na drogach publicznych w zakresie zgodności projektu z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4) Analizowania oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach stałej organizacji ruchu na efektywność ruchu drogowego oraz zgodność projektowanej organizacji ruchu z założeniami polityki transportowej lub potrzebami społeczności lokalnej.
5) Przekazywania zatwierdzonych projektów do realizacji;
6) Prowadzenia ewidencji oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu na drogach publicznych i nadzór nad ich prawidłową archiwizacją.
7) Współpracy w zakresie stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami.Wstecz