Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat Ds. Świadczeń Wychowawczych
Symbol: SO-08
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5015
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Katarzyna Wojciechowska

Zakres działania:
1) weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobry start,
2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji, co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start,
3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i odmowy przyznania świadczenia dobry start,
5) wydawanie rozstrzygnięć w sprawach przyznania świadczeń dobry start,
6) przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,
7) przekazywanie listy wydanych rozstrzygnięć w sprawie przyznania świadczeń dobry start do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,
8) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,
9) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń wychowawczych i odmowy przyznania świadczeń dobry start oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry
start do organu wyższej instancji,
10) bieżąca analiza orzeczeń wydawanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start.
Uwagi:

Dostęp do dokumentacji tylko na pl. Na Stawach 1 Referat ds. Świadczeń Wychowawczych III piętro w godzinach: pn. - pt. od 7.40 do 15.30Wstecz