Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat Ds. Obsługi Mieszkańców
Symbol: SO-02
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5050
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Bożena Marciniak

Zakres działania:

1) przyjmowanie wniosków i ich uzupełnień w sprawach realizowanych przez Centrum,
2) wydawanie wniosków i formularzy oraz udzielanie niezbędnych informacji z zakresu świadczeń realizowanych przez Centrum,
3) rejestracja wniosków i przekazywanie ich do właściwych referatów Centrum,
4) wystawianie wezwań w sprawie uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty,
5) realizacja programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ w zakresie przyjmowania wniosków, ustalania uprawnienia
i wydawania oraz przedłużania ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej,
6) realizacja ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w tym ustalanie uprawnienia do Karty Dużej Rodziny i jej wydawanie,
7) ustalanie wysokości świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych
i przekazywanie listy wypłat tego świadczenia do Wydziału Finansowego,
8) wydawanie decyzji w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za samotnych oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej i przekazywanie listy wypłat tej należności do Wydziału Finansowego,
9) Udzielanie pomocy repatriantom i uprawnionym członkom ich rodzin na podstawie:
a) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w tym poprzez zawieranie umów w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów,
b) obowiązującej uchwały Rady Miasta Krakowa, dotyczącej określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa,
10)wydawanie zaświadczeń.


Uwagi:

UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi klienta

Od 11 maja Krakowskie Centrum Świadczeń realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców w godzinach od 8:00 do 15:00 jedynie po wcześniejszej rezerwacji wizyty, której można dokonać telefonicznie pod numerem 12 616-50-50.Wstecz