Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat Ds. Świadczeń Opiekuńczych
Symbol: SO-04
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5101, 12-616-5096
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Barbara Talik

Zakres działania:
1) weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna i dodatku opiekuńczego,
2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń o których mowa w pkt. 1 zwanych dalej świadczeniami,
3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń opiekuńczych,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt. 1,
5) przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,
6) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,
7) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych do organu wyższej instancji,
8) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach o których mowa w niniejszym paragrafie.
Uwagi:

Krakowskie Centrum Świadczeń realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców w godzinach od 7.40 do 15:00.Wstecz