Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Referat Organizacyjno-Budżetowy
Symbol: IR-01
Adres siedziby: Wielopole 1, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-5808
Faks: 12-616-5841
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Gabriela Przepiórka

Zakres działania:
1) organizacja i koordynacja pracy Wydziału poprzez:
a) opracowywanie projektów wewnętrznych uregulowań odnoszących się do zakresu działania Wydziału;
b) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad terminowością realizacji uchwał Rady Miasta, Rad i Zarządów Dzielnic oraz wniosków i opinii Komisji Rady, zarządzeń, decyzji, poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa, a także Dyrektora Magistratu, zgłaszanych skarg i wniosków;
c) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad poprawnością i terminowością przygotowywania projektów odpowiedzi na: interpelacje, wnioski radnych, interwencje posłów i senatorów RP, korespondencję od Przewodniczącego Rady Miasta, a także nadzór nad terminowością realizacji wynikających z nich zobowiązań;
d) prowadzenie ewidencji kart usług/procedur zewnętrznych i instrukcji postępowania/procedur wewnętrznych określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału;
e) powiadamianie właściwych merytorycznie referatów o ukazaniu się/zaktualizowaniu przepisów dotyczących ich zakresów działania;
f) sporządzanie zbiorczych informacji i zestawień, koordynacja przygotowania odpowiedzi na polecenia, pisma okólne itp.;
g) organizację i zapewnienie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej, w tym właściwego obiegu poczty otrzymywanej i wysyłanej przez Wydział;
2) prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału (listy obecności, wyjść służbowych, plany urlopów wypoczynkowych, etatyzacja, zakresy czynności, karty badań lekarskich, sporządzania zestawień godzin nadliczbowych);
3) współpraca z Wydziałem Organizacji i Nadzoru w zakresie wynagrodzeń, nagród kwartalnych, dodatków specjalnych, spraw socjalnych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, naboru na wolne stanowiska urzędnicze;
4) prowadzenie i aktualizacja kart użytkowników urządzeń informatycznych i osobistego wyposażenia;
5) prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych, w tym składanie zapotrzebowania na pieczęcie, przekazywanie ich pracownikom oraz prowadzenie ewidencji kasacji pieczęci urzędowych;
6) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Wydziale;
7) wnioskowanie o zaopatrzenie w stosowną odzież ochronną stanowisk pracy zakwalifikowanych do jej przydziału; prowadzenie kart ewidencyjnych wyposażenia i wnioskowanie o wypłatę ekwiwalentu;
8) prowadzenie ewidencji majątku trwałego, gospodarowanie składnikami majątkowymi powierzonymi Wydziałowi, w tym monitorowanie stanu ewidencji składników majątkowych oraz wykonywanie innych zadań wynikających z instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi;
9) sporządzanie zamówień na materiały biurowe, wyposażenie biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych i kserokopiarek oraz bilety komunikacji miejskiej oraz ich rozdysponowanie dla potrzeb Wydziału;
10) prowadzenie obsługi sekretarsko-kancelaryjno-biurowej;
11) współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału przy przygotowywaniu projektów uchwał, zarządzeń itp.;
12) koordynacja spraw w zakresie możliwości udostępniania informacji publicznej i ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
13) koordynacja realizacji działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością i Polityką Bezpieczeństwa Informacji; współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych oraz obsługa aplikacji informatycznej System Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania SEZAM;
14) koordynacja publikacji na stronach Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków w zakresie zadań realizowanych przez Wydział oraz udzielanie odpowiedzi w Internetowym Dzienniku Zapytań;
15) prowadzenie Biblioteki Wydziału;
16) opracowywanie projektów upoważnień, pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa we współpracy z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału, ich ewidencja i aktualizacja;
17) określanie zadań i wnioskowanie ich do budżetów rocznych;
18) przygotowywanie projektu budżetu oraz planu finansowego i Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio w zakresie zadań bieżących i przedsięwzięć Wydziału oraz koordynacja prac referatów branżowych w tym zakresie;
19) przygotowywanie ? analiz, opinii, projektów zarządzeń i uchwał oraz innych materiałów w ujęciu ekonomicznym w zakresie:
a) rocznych i wieloletnich planów rzeczowo ? finansowych;
b) sprawozdań z działalności Wydziału;
20) monitorowanie dysponowania środkami finansowymi Wydziału określonymi w budżecie zadań bieżących oraz proponowanie zmian budżetowych przy współpracy w tym zakresie z pozostałymi referatami;
21) współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie realizacji zadań bieżących określonych w budżecie Miasta Krakowa;
22) przygotowanie dokumentacji finansowej dla rozliczenia zobowiązań zaciągniętych w ramach zadań budżetowych Wydziału i prowadzenie wewnętrznej ewidencji wydatków budżetu Wydziału;
23) opracowywanie sprawozdań z realizowanych zadań budżetowych Wydziału;
24) opracowywanie i konsultowanie projektów umów, zleceń, porozumień i aneksów, przygotowywanych i zawieranych przez Wydział oraz potwierdzanie finansowe zaangażowanych środków;
25) prowadzenie wydziałowego rejestru umów zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
26) koordynacja prac pozostałych referatów i stanowisk w zakresie organizacji procedur przetargowych i współpraca w trakcie ich przebiegu;
27) prowadzenie ewidencje projektów organizacji ruchu stałych i czasowych;
28) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu w wersji elektronicznej;
29) udostępnianie projektów organizacji ruchu;
30) archiwizacja dokumentacji.


Wstecz