Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Referat Organizacyjno-Budżetowy
Symbol: IR-01
Adres siedziby: Wielopole 1, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-5808
Faks: 12-616-5841
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Gabriela Przepiórka

Zakres działania:

1) Prowadzenia Sekretariatu i obsługi administracyjno - biurowej Wydziału oraz elektronicznej skrzynki pocztowej Wydziału.
2) Opracowywania wniosków do projektu budżetu Miasta w układzie zadań budżetowych, wprowadzania projektów planów budżetu oraz Mierników i Wskaźników do systemu informatycznego, sporządzania sprawozdań oraz koordynacja i nadzór nad realizacją budżetu Wydziału, według zadań i klasyfikacji budżetowej.
3) Sporządzania prognoz dochodów i wydatków, obsługi aplikacji PF PRO.
4) Koordynowania prac dotyczących monitorowania czasu pracy dla potrzeb analizy pracy Wydziału.
5) Prowadzenia ewidencji rachunków, faktur i umów, obsługa podsystemów GRU, WYBUD.
6) Przygotowywania dokumentacji oraz projektów umów dotyczących zlecania wykonania zadań innym podmiotom w tym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Opracowywania planów zamówień publicznych Wydziału oraz obsługi aplikacji SOZP.
8) Sporządzania analiz statystycznych w zakresie działania Wydziału.
9) Opracowywania projektów zarządzeń i pism okólnych Prezydenta oraz sporządzania informacji o ich wykonaniu.
10) Opracowywania informacji o realizacji poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu.
11) Opracowywania projektów zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych i pism okólnych Dyrektora Wydziału oraz kontroli ich wykonania.
12) Opracowywania projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa. Prowadzenia i aktualizacji wydziałowego rejestru udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa upoważnień i pełnomocnictw.
13) Nadzoru nad terminową realizacją uchwał Rady Miasta Krakowa, uchwał Rad i Zarządów Dzielnic oraz wniosków i opinii Komisji Rady Miasta Krakowa.
14) Prowadzenia ewidencji i nadzoru nad poprawnością i terminowością przygotowywania projektów odpowiedzi na: interpelacje, wnioski radnych, interwencje posłów RP i senatorów RP, korespondencję od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, a także nadzór nad terminowością realizacji wynikających z nich zobowiązań
15) Koordynacji przygotowywania projektów kart usług/instrukcji postępowania określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału. Prowadzenia rejestru kart usług/instrukcji postępowania Wydziału.
16) Prowadzenia księgi inwentarzowej środków trwałych dla wszystkich lokalizacji Wydziału oraz pozostałych środków dla lokalizacji określonej przez Dyrektora Wydziału lub osobę upoważnioną.
17) Przyjmowania i obsługi mieszkańców na wydziałowym stanowisku informacyjno - podawczym.
18) Prowadzenia biblioteki Wydziału.
19) Sporządzania zamówień na materiały biurowe, wyposażenie - poprzez internetowy system zamówień (ISZ), druki, środki trwałe, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej. Nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem.
20) Prowadzenia stanu zatrudnienia Wydziału.
21) Załatwiania bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników oraz prowadzenia ewidencji kart badań okresowych i terminowości ich wykonywania.
22) Prowadzenia spraw osobowych pracowników Wydziału tj. zakresy czynności, listy obecności, książka wyjść służbowych, rejestracja krajowych wyjazdów służbowych.
23) Prowadzenia książki wyjść prywatnych oraz rejestru godzin nadliczbowych dla pracowników Referatu.
24) Sporządzania wniosków o wypłatę stałych i zmiennych składników wynagrodzeń.
25) Przygotowania dokumentacji celem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wydziale.
26) Prowadzenia wydziałowego rejestru pieczęci urzędowych.
27) Współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001 oraz ISO 27001, realizacja zadań w tym zakresie.
28) Przygotowywania materiałów i informacji prasowych, współpraca z komórką właściwą ds. kontaktów z mediami.
29) Koordynacji zadań dotyczących weryfikacji i opracowywania danych do publikowania w BIP oraz Miejskiej Platformie Internetowej Magiczny Kraków (MPI), nadzór nad kompletnością informacji i aktualnością danych, dbałość o zapewnienie informacji wizualnej dla stron.
30) Sporządzania projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych do pracy w zbiorach danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, obsługa aplikacji SEZAM. Monitorowanie stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
31) Prowadzenia działań zmierzających do doskonalenia organizacji pracy Wydziału (zapewnienie sprawnego systemu informacyjnego, racjonalizacji obiegu dokumentów).
32) Prowadzenia postępowań skargowych.
33) Prowadzenia rejestru wniosków o udzielonych informacjach publicznych.
34) Powiadamiania właściwych merytorycznie referatów o ukazaniu się/zaktualizowaniu przepisów dotyczących ich zakresów działania,
35) Organizacji i zapewnienia prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej, w tym właściwego obiegu poczty otrzymywanej i wysyłanej przez Wydział.
36) Koordynacji i udzielania odpowiedzi na zapytania w Internetowym Dzienniku Zapytań.
37) Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
38) Archiwizacja dokumentacji.Wstecz