Wydział Skarbu Miasta

Referat Opłat Dot. Nieruchomości Skarbu Państwa
Symbol: GS-17
Adres siedziby: Mogilska 65, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-9911, 12-616-9941
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maciej Pabisz

Zakres działania:

 1. Aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;

 2. Ustalanie i naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;

 3. Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;

 4. Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;

 5. Waloryzacja opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa;

 6. Zmiana wysokości stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;

 7. Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach o ustalenie, że aktualizacja opłat jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości;

 8. Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach o ustalenie, że zmiana stawki procentowej opłaty rocznej jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości;

 9. Reprezentowanie Skarbu Państwa jako użytkownika wieczystego w sprawach, w których występuje jako użytkownik wieczysty nieruchomości;

 10. Zajmowanie stanowisk i przekazywanie akt w sprawach o windykację należności cywilnoprawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Referat;

 11. Przygotowanie informacji w zakresie prowadzonych przez Referat spraw w celu sporządzania okresowych sprawozdań do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu planowania i realizacji budżetu;

 12. Zajmowanie stanowisk na wniosek merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jednostek państwowych, samorządowych i miejskich, w związku z prowadzonymi sprawami;

 13. Udział w oględzinach związanych z postępowaniami sądowymi w zakresie spraw prowadzonych w Referacie;

 14. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

 15. Reprezentowanie Skarbu Państwa jako użytkownika wieczystego w sprawach, w których występuje jako użytkownik wieczysty nieruchomości;

 16. Zakładanie i aktualizowanie bazy danych w podsystemie OPGRUP obejmującej grunty Skarbu Państwa, których prawo użytkowania wieczystego przekształciło się w prawo własności, na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

 17. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wraz z określeniem i naliczeniem w podsystemie OPGRUP należnej z tego tytułu opłaty;

 18. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wysokość opłaty przekształceniowej i okres pozostały do jej wnoszenia ? na rzecz nabywców nieruchomości;

 19. Wydawanie postanowień o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie;

 20. Wydawanie na wniosek właścicieli nieruchomości decyzji ustalających wysokość lub okres wnoszenia opłaty przekształceniowej;

 21. Udzielanie na wniosek właściciela nieruchomości informacji o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie;

 22. Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, a w przypadkach przekroczenia limitu tej pomocy ? decyzji określającej wysokość dopłaty do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia;

 23. Dokonywanie z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości waloryzacji opłaty przekształceniowej;

 24. Ustalenie i zmiana stawki procentowej opłaty przekształceniowej;

 25. Rozkładanie na raty lub ustalanie innego terminu wniesienia opłaty przekształceniowej;

 26. Zawiadamianie właścicieli nieruchomości o istniejących nadpłatach lub obowiązku dopłaty do opłaty przekształceniowej;

 27. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych oraz Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;

 28. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


Struktura referatu:
Stanowiska Koordynatorów Ds. Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności - GS-17-1


Wstecz