Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Referat Ds. Parków Kulturowych
Symbol: KD-06
Adres siedziby: Św. Krzyża 1, 31-028 Kraków
Telefon: 12-616-1124
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Tomasz Przybyło

Zakres działania:
1) opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących parków kulturowych i współpraca w tym zakresie z innymi Wydziałami UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
2) nadzór nad opracowaniem dokumentów specjalistycznych dotyczących parków kulturowych, m.in. planów ochrony i programów zarządzania,
3) koordynacja działań związanych z realizacją uchwał dotyczących parków kulturowych oraz ich planów ochrony i programów zarządzania,
4) przygotowywanie projektów pism, w tym odpowiedzi na interpelacje radnych oraz informacji medialnych w zakresie dotyczącym parków kulturowych,
5) przygotowanie projektów opinii dotyczących imprez odbywających się na terenach parków kulturowych,
6) przeprowadzanie wizji lokalnych oraz wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów i elementów znajdujących się na terenach parków kulturowych,
7) nadzór nad funkcjonowaniem aplikacji Park Kulturowy oraz aktualizacją danych w niej zawartych,
8) organizowanie konsultacji społecznych, dotyczących problematyki związanej z parkami kulturowymi i współpraca w tym zakresie z innymi Wydziałami UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
9) organizowanie konkursów związanych z realizacją uchwał dotyczących parków kulturowych,
10) opracowywanie sprawozdań dotyczących funkcjonowania parków kulturowych i współpraca w tym zakresie z innymi Wydziałami UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
11) inicjowanie działań i ich realizacja oraz współpraca z innymi podmiotami w zakresie promocji i popularyzacji parków kulturowych jako narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego m.in. poprzez wystawy, publikacje, prelekcje oraz działania konsultacyjne,
12) opiniowanie projektów dokumentów planistycznych i strategicznych w zakresie dotyczącym parków kulturowych,
13) zapewnienie obsługi organizacyjnej i sprawnego funkcjonowania Zespołu ds. Parku Kulturowego Stare Miasto, Zespołu Zadaniowego ds. realizacji postanowień uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Parku Kulturowego Stare Miasto, Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych działających na obszarze objętym Uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Parku Kulturowego Stare Miasto oraz uczestnictwo lub współpraca ze wszelkimi zespołami zadaniowymi, roboczymi i konsultacyjnymi, których zakres działania dotyczy parków kulturowych,
14) współpraca z krajowymi, a także zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego takich jak m.in. Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, OWHC, Narodowym Instytutem Dziedzictwa,
15) współpraca przy organizacji corocznych wydarzeń z okazji Dnia Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa OWHC,
16) współpraca z innymi wydziałami UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie dotyczącym lokalizowania na obszarze należącym do Gminy Miejskiej Kraków pomników, sytuowania i umieszczania tablic pamiątkowych oraz elementów małej architektury, związanych z dziedzictwem kulturowym.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-07-24 11:15:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-07 14:23:23
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-07-07 09:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-22 08:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-05 11:17:30
MAGDALENA GRZYB
 Edycja
2020-05-01 07:00:24
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-21 14:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-08 09:45:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-01 07:01:03
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-11 10:25:17
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja