Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Referat Organizacyjno-Budżetowy
Symbol: EW-06
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9215
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Magdalena Gurda

Zakres działania:

1) Prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Wydziału oraz sekretariatu;
2) Udzielanie odpowiedzi w Internetowym Dzienniku Zapytań;
3) Bieżące ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wypływającej z Wydziału;
4) Prowadzenie spraw osobowych Wydziału (zakresy czynności, opisy stanowisk, karty badań, ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich, listy obecności, książki wyjść służbowych i prywatnych oraz rejestr godzin nadliczbowych itp.);
5) Współpraca z Referatem Kadr w Wydziale Organizacji i Nadzoru w zakresie wynagrodzeń, spraw socjalnych oraz szkoleń pracowników Wydziału;
6) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Wydziału w materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej, druki ścisłego zarachowania, druki i wzory pism powszechnie stosowanych w Wydziale;
7) Prowadzenie ewidencji pieczęci używanych w Wydziale, w tym: składanie zapotrzebowania na pieczęci, przekazywanie pieczęci pracownikom oraz ewidencjonowanie pieczęci przekazanych do kasacji;
8) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Wydziału oraz Wydziałowej księgi kontroli;
9) Rozliczanie finansowe pracowników z wpłat kwot pieniężnych i przelewów, dokonanych w wyniku zastosowanych przez nich środków egzekucyjnych;
10) Rozliczanie pracowników pod kątem prawidłowego przekazania wyegzekwowanych należności na rachunki bankowe wierzyciela i rachunek dochodów własnych;
11) Rozliczanie wyciągów bankowych;
12) Naliczanie wynagrodzenia prowizyjnego zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami;
13) Prowadzenie rejestru i nadzór nad zarządzeniami, poleceniami, opiniami, pełnomocnictwami, upoważnieniami Prezydenta Miasta Krakowa, poleceniami służbowych Dyrektora Magistratu, projektami uchwał Rady Miasta Krakowa, projektami zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Wydziału oraz procedurami zewnętrznymi;
14) Prowadzenie rejestru uregulowań wewnętrznych Dyrektora Wydziału, przekazywanie ich kierownikom komórek organizacyjnych w celu zapoznania się i ich realizacji;
15) Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem zadań Wydziału oraz Systemu Zarządzania Jakością;
16) Prowadzenie spraw związanych z BHP i ppoż;
17) Planowanie i analiza dochodów budżetowych realizowanych przez Wydział;
18) Analiza budżetowa i sporządzanie sprawozdań budżetowych;
19) Planowanie budżetu zadaniowego i nadzór nad jego realizacją;
20) Prowadzenie dziennika podawczego;
21) Ewidencjonowanie rachunków, faktur i umów, przygotowywanie wniosków o wypłatę oraz księgowanie wydatków rzeczowych Wydziału;
22) Prowadzenie archiwizacji dokumentów Wydziału;
23) Koordynacja realizacji działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym obsługa aplikacji SEZAM (upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach i aplikacjach informatycznych);
24) Prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i interpelacji oraz wniosków o udzielenie informacji publicznej dotyczących działań Wydziału, bieżąca kontrola terminowości udzielania odpowiedzi;
25) Prowadzenie ewidencji zaleceń audytowych i kontrolnych oraz monitoring ich realizacji.Wstecz