Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Referat Organizacyjno-Budżetowy
Symbol: EW-06
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9200
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Podinspektor: Renata Pisarska

Zakres działania:
1) Prowadzenie obsługi kancelaryjno?biurowej Wydziału oraz sekretariatu.
2) Udzielanie odpowiedzi w Internetowym Dzienniku Zapytań.
3) Bieżące ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wypływającej z Wydziału.
4) Prowadzenie spraw osobowych Wydziału (zakresy czynności, opisy stanowisk, karty badań, ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich, listy obecności, książki wyjść służbowych i prywatnych oraz rejestr godzin nadliczbowych itp.).
5) Współpraca z Referatem Kadr w Wydziale Organizacji i Nadzoru w zakresie wynagrodzeń, spraw socjalnych oraz szkoleń pracowników Wydziału.
6) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Wydziału w materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej, druki ścisłego zarachowania, druki i wzory pism powszechnie stosowanych w Wydziale.
7) Prowadzenie ewidencji pieczęci używanych w Wydziale, w tym: składanie zapotrzebowania na pieczęci, przekazywanie pieczęci pracownikom oraz ewidencjonowanie pieczęci przekazanych do kasacji.
8) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Wydziału oraz Wydziałowej księgi kontroli.
9) Rozliczanie finansowe pracowników z wpłat kwot pieniężnych i przelewów, dokonanych w wyniku zastosowanych przez nich środków egzekucyjnych.
10) Rozliczanie pracowników pod kątem prawidłowego przekazania wyegzekwowanych należności na rachunki bankowe wierzyciela i rachunek dochodów własnych.
11) Rozliczanie wyciągów bankowych.
12) Naliczanie wynagrodzenia prowizyjnego zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.
13) Prowadzenie rejestru i nadzór nad zarządzeniami, poleceniami, opiniami, pełnomocnictwami, upoważnieniami Prezydenta Miasta Krakowa, poleceniami służbowych Dyrektora Magistratu, projektami uchwał Rady Miasta Krakowa, projektami zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Wydziału oraz procedurami zewnętrznymi.
14) Prowadzenie rejestru uregulowań wewnętrznych Dyrektora Wydziału, przekazywanie ich kierownikom komórek organizacyjnych w celu zapoznania się i ich realizacji.
15) Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem zadań Wydziału oraz Systemu Zarządzania Jakością.
16) Prowadzenie spraw związanych z BHP i ppoż.
17) Planowanie i analiza dochodów budżetowych realizowanych przez Wydział.
18) Analiza budżetowa i sporządzanie sprawozdań budżetowych.
19) Planowanie budżetu zadaniowego i nadzór nad jego realizacją.
20) Prowadzenie dziennika podawczego.
21) Ewidencjonowanie rachunków, faktur i umów, przygotowywanie wniosków o wypłatę oraz księgowanie wydatków rzeczowych Wydziału.
22) Prowadzenie archiwizacji dokumentów Wydziału.
23) Prowadzenie wydziałowego rejestru wniosków i interpelacji (przy współpracy z radcą prawnym).
24) Koordynacja realizacji działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w tym obsługa aplikacji SEZAM (upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach i aplikacjach informatycznych).
25) Prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i interpelacji oraz wniosków o udzielenie informacji publicznej dotyczących działań Wydziału, bieżąca kontrola terminowości udzielania odpowiedzi.
26) Prowadzenie ewidencji zaleceń audytowych i kontrolnych oraz monitoring ich realizacji.


Wstecz