Biuro Ds. Osób Niepełnosprawnych

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Symbol: ON-02
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5213, 12-616-5212
Faks: 12-616-5214
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzeka: Rafał Wardęga

Zakres działania:

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, powołanego Zarządzeniem Nr 339/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, powołany aktem powołania z dnia 29 maja 2014 r., podlega wraz z Zespołem bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.

Zadania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, określone Zarządzeniem Nr 169/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.01.2018 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania:

1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
2) organizowanie obsługi administracyjno - biurowej,
3) zawieranie umów z powołanymi odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa członkami Zespołu w celu realizacji czynności określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) i wydanych do niej aktów wykonawczych, w ramach posiadanych pełnomocnictw,
4) zawiadamianie na piśmie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności uzupełnienia złożonej wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, dokumentacji medycznej,
5) zawiadamianie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o terminie rozpatrzenia wniosku,
6) zawiadamianie o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia,
7) wydawanie orzeczeń o umorzeniu postępowania w przypadku zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka oraz w przypadku wycofania wniosku,
8) wyznaczanie spośród osób powołanych w skład Zespołu członków składów orzekających oraz przewodniczącego składu orzekającego,
9) wnioskowanie do Prezydenta Miasta Krakowa o powołanie lub odwołanie członków Zespołu,
10) prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem merytorycznym i uzyskiwaniem uprawnień do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez członków Zespołu oraz kierowanie ich na szkolenia organizowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie,
11) prowadzenie dokumentacji umożliwiającej kontrolę pracy wykonanej przez członków składów orzekających Zespołu oraz merytoryczny nadzór nad poprawnością jej wykonania,
12) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
13) opracowywanie rocznych planów budżetowych dla środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa przez Wojewodę Małopolskiego.


Uwagi:

Adres e-mail do kontaktu z Przewodniczącym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie: Rafal.Wardega@um.krakow.plStruktura:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - ON-02-1


Wstecz