Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Symbol: MS
Adres siedziby: Osiedle Centrum C 10, 31-931 Kraków
Telefon: 12-616-7800
Faks: 12-616-7813
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Mateusz Płoskonka

Zakres działania:

Szczegółowy zakres działania określa Zarządzenie Prezydenta nr 3436/2017  w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw SpołecznychStruktura biura:
Samodzielne Stanowiska Organizacyjno-Finansowe - MS-01
Referat Ds. Partycypacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - MS-02
Samodzielne Stanowiska Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami - MS-03
Referat Ds. Młodzieży i Seniorów - MS-04
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Polityki Senioralnej - PPS


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (3)


Wstecz