Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji

Referat Postępowań Rewindykacyjnych
Symbol: MR-02
Adres siedziby: Basztowa 20, 31-156 Kraków
Telefon: 12-616-9678, 88-585-8470
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Augustyn Sikora

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Postępowań Rewindykacyjnych (MR-02) należy:
1. Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, toczących się przed właściwymi organami, dotyczących wznowienia postępowania, a także stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych orzekających o przejęciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na podstawie następujących dekretów i ustaw:
1) dekret PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
2) ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej,
3) dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich,
4) dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r.,
5) dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych,
6) ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. zmieniająca dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych,
7) ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym w związku z dekretem z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego,
8) ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości,
9) ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków;
10) ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne
11) ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości,
12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, toczących się przed właściwymi organami, dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji orzekających o stwierdzeniu nabycia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Miejską Kraków bądź o jego przekazaniu wydanych na podstawie:
1) art. 18 ust.1 ustawy z dnia z dnia 10 maja 1990 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
2) art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
3. Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa w postępowaniach prowadzonych na podstawie następujących ustaw:
1) ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
2) ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej,
5) ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej ,
6) ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
7) ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
4. Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa w postępowaniach o odszkodowania, w zakresie spraw prowadzonych przez referat.
5. Przygotowywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z identyfikacją nieruchomości, które są przedmiotem postępowań.
6. Współpraca z sądami, urzędami i innymi instytucjami w zakresie spraw prowadzonych przez referat.
7. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych i z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w związku z postępowaniami sądowymi z zakresu spraw prowadzonych przez referat.
8. Wydawanie zaświadczeń o wypełnieniu warunków wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego.Wstecz