Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji

Stanowisko Budżetowo-Organizacyjne
Symbol: MR-04
Adres siedziby: Basztowa 20, 31-156 Kraków
Główny Specjalista: Joanna Tondera
Telefon:12-616-9537

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowiska budżetowo - organizacyjnego (MR-04) należy:
1. Prowadzenie Sekretariatu i obsługi administracyjno-biurowej Biura, obsługi podsystemu - "Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu" oraz elektronicznej skrzynki pocztowej Biura.
2. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta w układzie zadań budżetowych, wprowadzania projektów planów budżetu oraz Karty Mierników i Wskaźników do systemu informatycznego, sporządzania sprawozdań oraz koordynacja i nadzór nad realizacją budżetu Biura, według zadań i klasyfikacji budżetowej.
3. Sporządzanie harmonogramów dochodów i wydatków, dokonywania korekt oraz nadzór nad realizacją poszczególnych zadań wg harmonogramów, opracowywania prognoz dochodów i wydatków, obsługi aplikacji PF PRO.
4. Koordynowanie prac dotyczących monitorowania czasu pracy w systemie zarządzania kosztami zadań dla potrzeb analizy pracy Biura.
5. Prowadzenia ewidencji rachunków, faktur i umów, obsługa podsystemów GRU, WYBUD i WPBUD.
6. Przygotowywanie dokumentacji oraz projektów umów dotyczących zlecania wykonania zadań innym podmiotom, w tym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
7. Opracowywanie planów zamówień publicznych Biura oraz obsługi aplikacji SOZP.
8. Sporządzanie analiz statystycznych w zakresie działania Biura.
9. Opracowywanie projektów zarządzeń i pism okólnych Prezydenta oraz sporządzania informacji o ich wykonaniu.
10. Opracowywanie informacji o realizacji poleceń służbowych Prezydenta i Dyrektora Magistratu.
11. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych Dyrektora Biura oraz kontroli ich wykonania.
12. Opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta. Prowadzenia i aktualizacji wydziałowego rejestru udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa upoważnień i pełnomocnictw.
13. Koordynacja przygotowywania projektów kart usług/instrukcji postępowania określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Biura. Prowadzenia rejestru kart usług/instrukcji postępowania Biura.
14. Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych.
15. Prowadzenie wydziałowego rejestru wniosków, interpelacji oraz postulatów posłów i senatorów dotyczących zadań Biura.
16. Prowadzenie biblioteki Biura.
17. Sporządzanie zamówień na materiały biurowe, wyposażenie - poprzez internetowy system zamówień (ISZ), druki, środki trwałe, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej. Nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem.
18. Prowadzenie stanu zatrudnienia Biura.
19. Załatwianie bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników oraz prowadzenia ewidencji kart badań okresowych i terminowości ich wykonywania.
20. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Biura tj. zakresy czynności, listy obecności, książka wyjść służbowych i prywatnych, rejestracja krajowych wyjazdów służbowych.
21. Sporządzanie wniosków o wypłatę stałych i zmiennych składników wynagrodzeń.
22. Przygotowanie dokumentacji celem naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Biurze.
23. Prowadzenie wydziałowego rejestru pieczęci urzędowych.
24. Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001 oraz ISO 27001, realizacja zadań w tym zakresie.
25. Przygotowywanie materiałów i informacji prasowych, współpraca z komórką właściwą ds. kontaktów z mediami.
26. Koordynacja zadań dotyczących weryfikacji i opracowywania danych do publikowania w BIP oraz Miejskiej Platformie Internetowej Magiczny Kraków (MPI), nadzór nad kompletnością informacji i aktualnością danych, dbałość o zapewnienie informacji wizualnej dla stron.
27. Sporządzanie projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych do pracy w zbiorach danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, obsługa aplikacji SEZAM. Monitorowanie stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
28. Prowadzenia postępowań skargowych.Wstecz