Wydział Geodezji

Referat Analiz Danych Pzgik
Symbol: GD-09
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9676
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Małgorzata Wydmańska

Zakres działania:

1) Udzielanie pisemnych informacji dotyczących danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków (ZUS, KRUS, US).
2) Wykonywanie analiz i udzielanie pisemnych informacji na wniosek Wydziału Skarbu Miasta dotyczących mienia zabużańskiego.
3) Analizy materiałów archiwalnych dotyczących stanów prawnych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków i udzielanie pisemnych odpowiedzi.
4) Usuwanie wykrytych rozbieżności w bazach danych EGiB, BDOT i GESUT we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Wydziału.
5) W ramach prac realizowanych w referacie, przygotowanie materiałów archiwalnych, geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do usunięcia zgłoszonych rozbieżności w bazach danych EGiB, BDOT i GESUT.
6) Na podstawie przeprowadzonej analizy zaznaczanie informacji o rozbieżnościach obiektów baz danych EGiB, BDOT, GESUT na odpowiedniej warstwie błędów w systemie informatycznym lub usuwanie informacji o rozbieżnościach w przypadku pozyskania dokumentacji niezbędnej do jej usunięcia.
7) Zlecanie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego opracowania dokumentacji geodezyjnej będącej podstawą usunięcia rozbieżności w związku ze sprawami prowadzonymi w referacie.
8) Udział w komisji odbioru zamówionej dokumentacji geodezyjno-prawnej, o której mowa w pkt. 7.Wstecz