Oddział Komunalizacji

Stanowisko Ds. Regulacji Dróg Publicznych
Symbol: GD-04-3
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Starszy Inspektor: Agnieszka Orczyk
Telefon:12-616-9753
Starszy Inspektor: Agnieszka Capiga
Telefon:12-616-9753
Inspektor: Katarzyna Żyła
Telefon:12-616-9753

Zakres działania:

1) Występowanie do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie własności nieruchomości z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
2) Regulacja stanów prawnych w związku z przejmowaniem nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
3) Występowanie z wnioskami do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o ujawnienie decyzji skutkujących nabyciem nieruchomości wydanych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.Wstecz