Oddział Komunalizacji

Referat Regulacji Nieruchomości Skarbu Państwa na Rzecz Gminy
Symbol: GD-04-1
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9758
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maria Piwowarczyk

Zakres działania:

1) Występowanie do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie własności nieruchomości z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7, art. 17a ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. ? Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
2) Przygotowywanie wniosków do Wojewody Małopolskiego o przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości państwowych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
3) Występowanie do Wojewody Małopolskiego o przekazanie mienia na rzecz miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu na podstawie art. 60 i 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
4) Regulacja stanów prawnych nieruchomości w związku z przejmowaniem nieruchomości w trybach wskazanych w punktach 1, 2 i 3.
5) Obsługa prac Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej przez Radę Miasta Krakowa.
6) Występowanie z wnioskami do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o ujawnienie decyzji komunalizacyjnych.Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GEODEZJI
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2004-10-20
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2020-07-07