Wydział Geodezji

Referat Koordynacyjno-Organizacyjny
Symbol: GD-01
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9541
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Małgorzata Jakubów

Zakres działania:

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa.
2. Prowadzenie rejestrów i nadzór nad terminowością realizacji uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.
3. Nadzór nad projektami odpowiedzi na interpelacje, wnioski Radnych i Komisji Rady Miasta Krakowa oraz interwencje poselskie i senatorskie.
4. Opracowywanie zbiorczej informacji dla innych jednostek organizacyjnych.
5. Opracowywanie, ewidencja i aktualizacja procedur zewnętrznych i wewnętrznych Wydziału, aktów kierowania Prezydenta Miasta Krakowa, projektów zarządzeń i poleceń Dyrektora Wydziału.
6. Prowadzenie spraw osobowych i socjalnych oraz kontroli wewnętrznej i dyscypliny pracowników.
7. Planowanie, realizacja i kontrola wykonania zadań budżetowych w Wydziale.
8. Prowadzenie działalności organizacyjnej i merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych związanych z zakresem działania Wydziału.
9. Prowadzenie rejestru umów i zleceń w zakresie działania Wydziału.
10. Prowadzenie spraw związanych z projektami Urzędu Miasta Krakowa oraz projektami z Unii Europejskiej.
11. Współpraca z Biurem Prasowym.
12. Koordynacja realizacji działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
13. Koordynacja spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej i ich prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
14. Kontrola aktualności danych wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz publikacja informacji w modułach dotyczących Wydziału.
15. Udzielanie odpowiedzi w Internetowym Dzienniku Zapytań.
16. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych Wydziału.
17. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej.
18. Zaopatrywanie Wydziału w materiały biurowe, środki trwałe i wyposażenie.
19. Zgłaszanie napraw i awarii poprzez aplikację OBUD.Wstecz