Referat Ds. Systemu Zarządzania Jakością

Stanowiska Ds. Monitorowania Procesów i Zadań
Symbol: OR-09-1
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista: Dorota Michałek
Telefon:12-616-8416

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowiska ds. Monitorowania Procesów i Zadań (OR-09- 1) należy:
1) Koordynacja, w tym projektowanie, wdrażanie, utrzymanie i rozwój - w UMK i w wybranych MJO - systemu budżetowania zadaniowego i rachunkowości zarządczej;
2) Weryfikacja, opiniowanie i ocena projektów i planów zadań bieżących, w szczególności celów, odpowiadających im mierników i wskaźników, wielkości zasobów przewidzianych do zaangażowania, z wykorzystaniem aplikacji STRADOM;
3) Sporządzanie analiz, opinii oraz Raportów Oceny Zadań wydziałów i MJO w zakresie efektywności, jakości, stopnia realizacji celów oraz przedstawianie ich DM;
4) Opracowywanie analiz, opinii i raportów dla Kierowników Pionów dotyczących wybranych przez nich wskaźników oceny realizacji celów polityki Miasta oraz wskaźników służących nadzorowaniu zarządzania na poziomie operacyjnym, w powierzonych im pionach;
5) Opracowywanie ? dla właścicieli procesów, Pełnomocnika PMK ds. SZJ oraz Zespołu Sterującego SZJ ? analiz, opinii oraz propozycji działań doskonalących dotyczących procesów SZJ, ich powiązań z zadaniami budżetowymi, wyników ich realizacji oraz sposobów ich mierzenia, w tym Raportów kluczowych wskaźników obrazujących trend rozwoju organizacji;
6) Współpraca z wydziałami i MJO - w tym w szczególności z wydziałami znajdującymi się w pionie Skarbnika Miasta, wydziałem właściwym w sprawach strategii i rozwoju Miasta, Zespołem Audytu Wewnętrznego - w zakresie budowy repozytorium danych niezbędnych do zarządzania operacyjnego i strategicznego oraz w procesie budżetowania;
7) Pełnienie roli Gospodarza aplikacji RCP;
8) Prowadzenie ewidencji:
a) czasu pracy w układzie zadań i działań (RCP),
b) bieżących zadań budżetowych w aplikacji PLZ,
c) bieżących zadań budżetowych w aplikacji STRADOM;
9) Monitorowanie realizacji bieżących zadań budżetowych z wykorzystaniem aplikacji STRADOM.


Uwagi:
Nadzór nad realizacją zadań pełni Koordynator


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI, ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH
Osoba publikująca:
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
Data wytworzenia:
2004-10-20
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2020-08-04