Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych
Symbol: EW-05
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9186
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Klaudia Podstolak

Zakres działania:

1) Prowadzenie działań zmierzających do dobrowolnego uregulowania zaległości przez dłużników oraz przymusowego dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Kraków, a w szczególności:
a) wystawienie ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty,
b) ścisła, bieżąca współpraca w zakresie windykacji z właściwymi wydziałami, kancelariami, biurami i zespołami Urzędu Miasta Krakowa, ustalającymi dane należności.
c) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia pozwu o zapłatę,
d) ścisła współpraca z Zespołem Radców Prawnych oraz właściwymi wydziałami, kancelariami, biurami i zespołami Urzędu Miasta Krakowa,
e) wystawianie przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty.
f) kierowanie wniosków do komornika sądowego w przypadku niezrealizowania wyroku sądowego dobrowolnie, celem wszczęcia egzekucji.
g) bieżąca współpraca z komornikami sądowymi,
h) podejmowanie działań mających na celu ustalenie składników majątku dłużnika podlegających egzekucji,
i) podejmowanie czynności oraz kierowanie do Zespołu Radców Prawnych wniosków o rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka, spadkobierców lub następców prawnych dłużnika,
j) w przypadku bezskutecznej egzekucji w stosunku do spółek prawa handlowego podejmowanie czynności przygotowawczych w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko członkom zarządu spółki.
2) Podejmowanie działań mających na celu wpisanie dłużnika do rejestru Biura Informacji Gospodarczej.
3) Kierowanie wniosków do sądu celem ustanowienia hipoteki zabezpieczającej należność.
4) Udzielanie ulg w spłacie wymagalnych należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa w tym, w szczególności:
a) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających mających na celu zbadanie zasadności udzielenia ulgi,
b) wzywanie dłużników oraz stron postępowania w celu uzupełnienia braków formalnych w złożonych wnioskach,
c) badanie przesłanek umożliwiających dłużnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków,
d) badanie przesłanek umożliwiających przedsiębiorcom udzielenie pomocy de minimis wynikających bezpośrednio z przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących tej kategorii pomocy z zachowaniem zasad wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
e) obliczanie wartości udzielonej pomocy de minimis,
f) przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis,
g) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis,
h) przygotowywanie projektów porozumień lub oświadczeń w zakresie zastosowania ulgi w spłacie należności,
i) sporządzanie sprawozdań wynikających z art. 37 ustawy o finansach publicznych w zakresie działania referatu.
5) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków w zakresie dotyczącym stosowania ulg w spłacie należności Gminy Miejskiej Kraków.Wstecz