Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych
Symbol: EW-05
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9186
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Klaudia Podstolak

Zakres działania:

11) Prowadzenie działań zmierzających do dobrowolnego uregulowania zaległości przez dłużników oraz przymusowego dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Kraków przekazanych do Wydziału, a w szczególności:
a) kierowanie wezwań do zapłaty,
b) ścisła, bieżąca współpraca w zakresie windykacji z właściwymi wydziałami, kancelariami, biurami i zespołami Urzędu Miasta Krakowa, ustalającymi dane należności,
c) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wytoczenia powództwa o zapłatę,
d) ścisła współpraca z Zespołem Radców Prawnych oraz właściwymi wydziałami, kancelariami, biurami i zespołami Urzędu Miasta Krakowa,
e) kierowanie wniosków do komornika sądowego w przypadku niezrealizowania wyroku sądowego, celem wszczęcia egzekucji,
f) bieżąca współpraca z komornikami sądowymi,
g) podejmowanie działań mających na celu ustalenie składników majątku dłużnika podlegających egzekucji,
h) podejmowanie czynności oraz kierowanie do Zespołu Radców Prawnych wniosków
o rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka, spadkobierców lub następców prawnych dłużnika,
i) w przypadku bezskutecznej egzekucji w stosunku do spółek prawa handlowego podejmowanie czynności przygotowawczych w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko osobie odpowiedzialnej za zobowiązania spółki.
2) Podejmowanie działań mających na celu wpisanie dłużnika do rejestru Biura Informacji Gospodarczej;
3) Kierowanie wniosków do sądu celem ustanowienia hipoteki zabezpieczającej należność;
4) Prowadzenie postępowań z zakresu udzielania ulg (tj. raty, umorzenie, odroczenie terminu spłaty) w spłacie wymagalnych należności: cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także cywilnoprawnych należności przypadających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa w tym, w szczególności:
a) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających mających na celu zbadanie zasadności udzielenia ulgi,
b) wzywanie dłużników oraz stron postępowania w celu uzupełnienia braków formalnych
w złożonych wnioskach,
c) prowadzenie korespondencji z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie dotyczącej ulg w spłacie należności przypadających Skarbowi Państwa,
d) badanie przesłanek umożliwiających przedsiębiorcom udzielenie pomocy de minimis wynikających bezpośrednio z przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących tej kategorii pomocy z zachowaniem zasad wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
e) obliczanie wartości udzielonej pomocy de minimis,
f) przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis,
g) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis,
h) przygotowywanie projektów porozumień lub oświadczeń w przedmiocie udzielania ulg
w spłacie należności,
i) sporządzanie sprawozdań wynikających z art. 37 ustawy o finansach publicznych
w zakresie działania referatu.
5) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków w zakresie dotyczącym stosowania ulg w spłacie należności Gminy Miejskiej Kraków.Wstecz