Wydział Sportu

Referat Ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy Ze Stowarzyszeniami Sportowymi
Symbol: SP-01
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9403
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Monika Chruszcz

Zakres działania:

 1. Prowadzenie kierunkowych działań Miasta w zakresie miejskich programów sportowych,
 2. Realizacja, monitorowanie, nadzór i kontrola miejskich programów sportowych organizowanych przez Wydział,
 3. Tworzenie warunków do kształtowania wśród dzieci i młodzieży sportowego modelu spędzania wolnego czasu poprzez m.in.: konsultacje ze środowiskiem sportowym propozycji ofert, realizację projektów sportowych,
 4. Prowadzenie kierunkowych działań Miasta w zakresie współpracy z klubami i związkami sportowymi,
 5. Opiniowanie wniosków klubów sportowych dotyczących wyróżnień i odznaczeń,
 6. Nadzór nad działalnością klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu,
 7. Prowadzenie ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. Podejmowanie na rzecz krakowskich sportowców działań wspierających ich aktywność sportową realizowaną w ramach współzawodnictwa sportowego,
 9. Określanie warunków wymiany dobrych praktyk w zakresie sportu,
 10. Inicjowanie udziału krakowskiego środowiska sportowego w międzynarodowych szkoleniach, konferencjach i wydarzeniach sportowych oraz międzynarodowej wymianie sportowców,
 11. Koordynacja i monitorowanie realizacji Programu Rozwoju Sportu w Krakowie,
 12. Współorganizacja wydarzeń  o charakterze sportowym na terenie Miasta,
 13. Przygotowanie i realizacja w ramach otwartego konkursu ofert, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 14. Nadzór i kontrola realizacji umów zawartych w ramach otwartego konkursu ofert,
 15. Przygotowanie i realizacja, w ramach konkursu projektów, zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
 16. Nadzór i kontrola realizacji umów zawartych w ramach konkursu projektów,
 17. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w ramach tzw. "małych grantów",
 18. Nadzór i kontrola realizacji umów zawartych w ramach tzw. "małych grantów",
 19. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa,
 20. Nadzór i kontrola realizacji umów zawartych w ramach realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa,
 21. Współpraca z komórką koordynującą realizację działania Miasta z organizacjami pozarządowymi.

 Wstecz