Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii
Symbol: WS-06
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8878
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Cecylia Jurczak

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii (WS - 06) należą sprawy dotyczące:

1) podejmowania działań służących ochronie powierzchni ziemi, w tym:
a) wydawanie decyzji:
- nakładającej na podmiot korzystający ze środowiska, który negatywnie oddziaływuje na środowisko obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub uiszczenia na rzecz budżetu gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
- nakazującej osobom fizycznym, których działalność negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub uiszczenia na rzecz budżetu gminy kwoty pieniężnej
odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
- zobowiązującej do wykonania przeglądu ekologicznego,

b) ochrona powierzchni ziemi i przywracanie jej standardów poprzez nakazanie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania; prowadzenie egzekucji wydanych nakazów,

c) wydawanie decyzji:
- pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji,
- zezwoleń na przetwarzanie odpadów za wyjątkiem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- zezwoleń na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
- zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów,
- pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji uwzględniających możliwość zbierania lub przetwarzania odpadów
- o odmowie wydania pozwolenia, zezwolenia,
- o uchyleniu, zmianie, cofnięciu, ograniczeniu lub wygaszeniu pozwoleń,
- o uchyleniu, zmianie, cofnięciu, ograniczeniu lub wygaszeniu zezwoleń,
- o obowiązku zagospodarowania odpadów przez podmiot transportujący odpady, zatrzymany przez uprawnione instytucje,
- nakazujących usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania;

d) wydawanie postanowień o formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń;

e) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, w tym warunków wydanych decyzji: rozpatrywanie interwencji mieszkańców,

f) udział w postępowaniach administracyjnych o wydanie pozwolenia zintegrowanego w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz udział w okresowej analizie wydanych pozwoleń,

g) wydawanie opinii w sprawach gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,

h) współpraca z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami,

i) przekazywanie informacji na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącej zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami ochrony środowiska,

j) przyjmowanie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska ? takich jak azbest,
k) prowadzenie działań związanych z inwentaryzacją użytkowych wyrobów azbestowych; realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Krakowa finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej,

2) wykonywania zadań z zakresu administracji geologicznej, a w szczególności:
a) wydawanie decyzji zatwierdzającej, zmieniającej projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji lub o odmowie zatwierdzenia projektu robót geologicznych,

b) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej oraz jej zmian w formie dodatku lub decyzji o odmowie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej lub jej zmiany,

c) przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, jeżeli roboty obejmują: wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonanie wkopów oraz otworów wiertniczych na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych lub wydanie decyzji o sprzeciwie do ww. projektu robót geologicznych,

d) przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,

e) prowadzenie kontroli i nadzoru nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,

f) podejmowanie innych rozstrzygnięć i czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

g) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych (jako organ administracji geologicznej),

h) prowadzenie archiwum geologicznego; gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej,

i) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,

j) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych (jako organ administracji geologicznej),

k) wydawanie opinii w sprawach dot. zagadnień z zakresu geologii;

3) podejmowanie wybranych działań z zakresu ochrony środowiska w szczególności służących ochronie powierzchni ziemi, w tym:
a) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz terenów na których występują te ruchy; prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,

b) koordynacja działań związanych z ruchami masowymi ziemi, w tym odszkodowaniami albo wykupem nieruchomości, wynikających z uchwał rady miasta o wyznaczeniu obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków,

c) wyrażanie opinii w formie postanowień w sprawach: zatwierdzenia projektu robót geologicznych, udzielenia koncesji na: wydobywanie kopalin ze złóż; podziemne, bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów; poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny; zakresu i sposobu wykonania obowiązków dot. ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego na etapie postępowania o wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji ? na wniosek innych organów administracji geologicznej, zatwierdzania planu ruchu zakładu górniczego lub jego zmiany; likwidacji funduszu likwidacji zakładu górniczego ? na wniosek przedsiębiorców;

4) prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

5) wyrażanie opinii na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie warunków przeprowadzania działań naprawczych na gruntach wykorzystywanych na cele rolnicze;

6) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (jako organ ochrony środowiska);

7) wydawanie opinii cząstkowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium zagospodarowania przestrzennego;

8) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (jako organ ochrony środowiska);

9) wydawanie opinii cząstkowych w toku postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

10) wydawanie opinii cząstkowych w toku postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

11) podejmowanie działań dla ochrony złóż kopalin polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu poprzez eksploatacje w sposób gospodarczo uzasadniony.


Uwagi:

Geolog Powiatowy - Krystyna Śmiłek, tel. 12-616-8895Wstecz