Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ochrony Zieleni
Symbol: WS-05
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8998, 12-616-8998
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maciej Różycki

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Ochrony Zieleni (WS - 05) należą sprawy dotyczące:

1) wydawania decyzji:
a) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów bez naliczania i z naliczeniem opłat,
b) nie zezwalających na usunięcie drzew i krzewów
c) o rozłożeniu na raty lub przesunięciu terminu płatności opłaty za usunięcie drzew,
d) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska,
e) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne ? z obszarów poza terenami kolei oraz ustalenie odszkodowania,
f) o sprzeciwie w sprawach usuwania drzew przez osoby fizyczne,
g) o ustaleniu odszkodowania za usunięte drzewa lub krzewy zagrażające funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości;
2) przyjmowania zgłoszeń zamiaru usuwania drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) wydawania zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
4) wydawania decyzji nakładających obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa, jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin, przeprowadzonych w ramach postępowania dotyczącego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenie na budowę na podstawie prawa budowlanego, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo;
5) prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska; rozpatrywanie interwencji mieszkańców;
6) wydawania opinii dla określenia granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do uwarunkowań odnośnie zagospodarowania obszaru objętego planem, do projektów planów oraz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
7) wydawania opinii cząstkowych w zakresie ochrony zieleni do postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, oraz opinii do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej;
8) wypełniania kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;
9) udostępniania zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia;
10) udziału w pracach Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w ramach współpracy z Wydziałem Geodezji zgodnie ze stosownym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;
11) opracowanie i nadzór nad wdrożeniem kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie.
12) obsługa kancelaryjno - biurowa i udział w posiedzeniach Zespołu Zadaniowego ds. Ochrony Zieleni.

Uwagi:
Kompetencje organów dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew / krzewów - na nieruchomościach objętych wpisem do rejestru zabytków zezwolenia wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków, - na terenach Gminy Miejskiej Kraków (nie oddanych w wieczyste użytkowanie) kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów posiada zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody marszałek województwa. W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego zadania te na podstawie upoważnienia wykonuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego adres: ZPKWM Oddział w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a 31-227 Kraków, tel./fax 12 415 38 33, 12 415 72 21


Wstecz