Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od XIV-XVIII
Symbol: SA-04
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8723, 12-616-8734
Faks: 12-616-8724
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Aleksandra Nowak

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od XIV do XVIII (SA -04) należy:
1) Prowadzenie ewidencji ludności:
a) zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
b) wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
c) zgłoszenia wyjazdu poza granice RP,
d) zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP.
2) Prowadzenie w formie informatycznej w podsystemie ELUD rejestru mieszkańców obejmujących dane osobowo-adresowe stałych i byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz cudzoziemców.
3) Uzupełnianie informatycznej bazy rejestru mieszkańców o brakujące dane osobowo- adresowe w związku z ustawowym obowiązkiem odstąpienia od prowadzenia zbiorów w systemie kartotecznym.
4) Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
5) Udzielanie organom gminy prowadzącym postępowania meldunkowe pomocy prawnej
w trybie art. 52 kodeksu postępowania administracyjnego.
6) Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, w tym m. in.:
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,
b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców,
c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie skreślenia z rejestru wyborców.
7) Sporządzanie spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Miasta Krakowa, Rad Dzielnic, Sejmiku Województwa, Prezydenta Miasta oraz referendów, Małopolskiej Izby Rolniczej i Parlamentu Europejskiego.
8) Wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Referatu.
9) Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.
10) Wydawanie dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
11) Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
12) Użytkowanie aplikacji informatycznej ŹRÓDŁO.
13) Użytkowanie podsystemu -Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.Wstecz