Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII
Symbol: SA-03
Adres siedziby: Wielicka 28a, 30-552 Kraków
Telefon: 12-616-5680, 12-616-5685
Faks: 12-616-5681
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ewa Eznekier-Bidzińska

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od VIII do XIII (SA- 03) należy:
1) Prowadzenie ewidencji ludności:
a) zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
b) wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
c) zgłoszenia wyjazdu poza granice RP,
d) zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP.
2) Prowadzenie w formie informatycznej w podsystemie ELUD rejestru mieszkańców obejmujących dane osobowo-adresowe stałych i byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz cudzoziemców.
3) Uzupełnianie informatycznej bazy rejestru mieszkańców o brakujące dane osobowo- adresowe w związku z ustawowym obowiązkiem odstąpienia od prowadzenia zbiorów w systemie kartotecznym.
4) Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
5) Udzielanie organom gminy prowadzącym postępowania meldunkowe pomocy prawnej w trybie art. 52 kodeksu postępowania administracyjnego.
6) Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, w tym m. in.:
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,
b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców,
c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie skreślenia z rejestru wyborców.
7) Sporządzanie spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Miasta Krakowa, Rad Dzielnic, Sejmiku Województwa, Prezydenta Miasta oraz referendów, Małopolskiej Izby Rolniczej i Parlamentu Europejskiego.
8) Wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Referatu.
9) Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.
10) Wydawanie dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
11) Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
12) Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych - przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie rzeczy znalezionych:
a) przyjmowanie rzeczy znalezionych/odmowa przyjęcia, odbiór rzeczy od znalazcy w przypadku wskazania przez niego miejsca, w którym rzecz się znajduje oraz organizacja transportu,
b) sporządzanie protokołu przyjęcia rzeczy/odmowy,
c) wydawanie poświadczeń dotyczących przyjęcia rzeczy do depozytu lub poświadczenia wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
d) prowadzenie i aktualizacja rejestru rzeczy,
e) prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
f) obliczanie terminu przejścia rzeczy na własność Miasta Krakowa/Skarbu Państwa,
g) poszukiwanie i ustalanie właścicieli rzeczy,
h) przygotowywanie korespondencji ? wezwania, pisma przewodnie dot. przekazywanych rzeczy, kierowanie korespondencji do osób, których dane osobowe znajdują się w dokumentach/rzeczach znalezionych, z uwagi na ich przetwarzanie,
i) przechowywanie rzeczy,
j) wykonywanie czynności związanych z obsługą rzeczy w magazynach w tym m.in. układanie rzeczy w magazynach, wyszukiwanie, oznaczanie, wydawanie rzeczy,
k) udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące zagubionych rzeczy,
l) przeprowadzanie czynności sprawdzających/oględzin rzeczy znalezionych,
m) przekazywanie do depozytu znalezionych środków pieniężnych,
n) współpraca z Policją, Strażą Miejską, MPK, MPO, PKP, hipermarketami, kinami, Starostwem Powiatu Krakowskiego itp. w zakresie rzeczy znajdowanych,
o) przekazywanie rzeczy o wartości historycznej lub artystycznej do muzeum/archiwum/biblioteki na podstawie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,
p) wysyłanie wezwań po odbiór rzeczy , co do których upłynął termin przechowywania,
q) współpraca z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie,
r) współpraca z innymi Wydziałami UMK oraz jednostkami miejskimi w zakresie zapewnienia powierzchni magazynowej oraz zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania rzeczy w stanie niepogorszonym,
s) obsługa Zespołu ds. oceny przydatności rzeczy znalezionych przejętych na własność Miasta Krakowa- miasta na prawach powiatu,
t) uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu,
u) przygotowywanie rzeczy znalezionych na posiedzenia Zespołu.
13) Wydawanie decyzji w sprawie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa.
14) Wydawanie decyzji w sprawie przekazania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych.
15) Użytkowanie aplikacji informatycznej ŹRÓDŁO.
16) Użytkowanie podsystemu - Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.Wstecz