Wydział Mieszkalnictwa

Referat Współwłasności, Nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa
Symbol: ML-03
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-8231
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maciej Serafin

Zakres działania:

 


1) W zakresie nieruchomości zabudowanych stanowiących współwłasność z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa albo własność Gminy lub Skarbu Państwa znajdujących się poza zarządem gminnym:
a) opracowywanie i zawieranie ze współwłaścicielami umów o zarząd lub administrowanie nieruchomościami zabudowanymi, stanowiącymi współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz umów o sposobie korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności,
b) monitorowanie realizacji umów o zarządzanie lub administrowanie nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, weryfikacja dokumentacji gromadzonej przez zarządców lub administratorów, uczestniczenie w wizjach lokalnych budynków stanowiących współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
c) współpraca z zarządcami lub administratorami nieruchomości zabudowanych, stanowiących współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
d) reprezentowanie i wyrażanie woli Gminy Miejskiej Kraków w zarządzaniu nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków pozostającymi poza zarządem Zarządu Budynków Komunalnych,
e) reprezentowanie i wyrażanie woli Prezydenta Miasta Krakowa jako Starosty Grodzkiego w zarządzaniu nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi współwłasność w częściach  ułamkowych Skarbu Państwa pozostającymi poza zarządem Zarządu Budynków Komunalnych,
f) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań z zarządu nieruchomościami zabudowanymi, stanowiącymi współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa pozostającymi poza zarządem Zarządu Budynków Komunalnych,
g) monitorowanie przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym analizowanie zasadności obciążania budżetu Miasta udziałem w pokrywaniu kosztów zarządzania i utrzymania nieruchomości zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa znajdujących się poza zarządem gminnym oraz wnioskowanie o zabezpieczenie środków budżetowych na pokrycie uzasadnionych zobowiązań,
h) przekazywanie w okresach półrocznych do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu  informacji o wysokości dochodu przypadającego na udział Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa jako współwłaścicieli nieruchomości zabudowanych, pozostających poza zarządem Zarządu Budynków Komunalnych,
i) sporządzanie dyspozycji w sprawie przejęcia przez Zarząd Budynków Komunalnych za protokołem zdawczo ? odbiorczym zarządu nieruchomością zabudowaną lub samodzielnym lokalem stanowiącym własność lub współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
j) w uzasadnionych przypadkach sporządzanie i składanie właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek od zabudowanych nieruchomości stanowiących współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz podejmowanie czynności mających na celu zapłatę podatku od nieruchomości, w części odpowiadającej udziałowi Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.
2) W zakresie nieruchomości zabudowanych znajdujących się w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych:
a) reprezentowanie i wyrażanie woli Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w zarządzaniu nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w zakresie wykraczającym poza statutowe i regulaminowe zadania Zarządu Budynków Komunalnych oraz zadania innych referatów Wydziału Mieszkalnictwa,
b) reprezentowanie i wyrażanie woli Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w zarządzaniu nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w zakresie wykraczającym poza statutowe i regulaminowe zadania Zarządu Budynków Komunalnych oraz zadania innych referatów Wydziału Mieszkalnictwa,
c) rozpatrywanie wniosków współwłaścicieli budynków stanowiących współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa o wydanie przez Zarząd Budynków Komunalnych zarządu nieruchomością zabudowaną,
d) rozpatrywanie wniosków o zwrot zarządu zabudowanymi nieruchomościami, w których  Gmina Miejska Kraków lub Skarb Państwa nie posiadają udziałów w prawie własności nieruchomości, w przypadkach gdy Zarząd Budynków Komunalnych nie ustalił uprzednio właścicieli/ współwłaścicieli nieruchomości prywatnych i nie podjął czynności zmierzających do zwolnienia się z zarządu oraz zabudowanymi nieruchomościami, które nie stały się nieruchomościami prywatnymi na skutek zniesienia współwłasności w drodze prawomocnego orzeczenia sądu.
3) Współpraca z właściwą komórką organizacyjną Urzędu w zakresie przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.
 Wstecz