Wydział Mieszkalnictwa

Referat Postępowań Eksmisyjnych
Symbol: ML-08
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8411
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Przysiężniak

Zakres działania:1) Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków przed sądami powszechnymi w sprawach o opróżnienie lokali w zakresie orzekania o prawie do lokalu socjalnego, w których sąd zawiadomił Gminę Miejską Kraków o możliwości przystąpienia do toczącego się postępowania w charakterze interwenienta ubocznego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.
2) Prowadzenie ewidencji osób, względem których toczy się postępowanie eksmisyjne (na podstawie zawiadomień z sądu).
3) Weryfikacja osób, względem których toczy się postępowanie eksmisyjne, pod kątem sytuacji majątkowej i rodzinnej, na podstawie dostępnych systemów i informacji pozyskanych z komórek organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz od innych instytucji.
4) Wyrażanie stanowiska do Zespołu Radców Prawnych w zakresie pozwów o ustalenie prawa do lokalu socjalnego w sytuacji, gdy jest to związane z postępowaniem eksmisyjnym.
5) Wykonywanie wydanych i niewykonanych przed dniem wejścia w życie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych - w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jak również windykacja należności za eksmisję i obsługa depozytów mienia osób eksmitowanych.
6) Prowadzenie rejestru wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego.
7) Prowadzenie rejestru wyroków eksmisyjnych bez prawa do lokalu socjalnego.
8) Weryfikacja wniosków osób uprawnionych do objęcia lokalu socjalnego na podstawie wyroków sądowych.
9) Weryfikacja wyroków eksmisyjnych w zakresie wskazywania tymczasowych pomieszczeń.
10) Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali socjalnych tytułem realizacji wyroków.
11) Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu pomieszczeń tymczasowych tytułem realizacji wyroków.
12) Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu pomieszczeń zastępczych na podstawie wydanych i niewykonanych przed dniem wejścia w życie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych.
13) Wydzielanie z zasobu mieszkaniowego gminy lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne celem realizacji wyroków eksmisyjnych oraz wyłączanie lokali z tego zasobu.
14) Tworzenie zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem jako tymczasowe pomieszczenia celem realizacji wyroków eksmisyjnych oraz wyłączanie pomieszczeń z tego zasobu.
15) Przeprowadzanie ankiety socjalnej oraz ustalanie sposobu korzystania z lokalu podczas wizji lokalowych.
16) Prowadzenie ewidencji wydanych skierowań do zawarcia umów najmu lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń.
17) Zawieranie porozumień z wierzycielami wyroków eksmisyjnych w zakresie wykonania remontu lokali na koszt własny.
18) Weryfikacja spraw dotyczących przyznania aktualnie zajmowanych lokali jako lokali socjalnych z uwzględnieniem zasad racjonalnego gospodarowania zasobem.
19) Okresowa weryfikacja pustostanów pozostających na koncie Referatu.
20) Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami dotyczących czynności związanych z zakresem działalności referatu.
21) Koordynacja zadania "Obsługa Spraw Mieszkaniowych" w systemie Stradom.Wstecz