Wydział Mieszkalnictwa

Referat Ds. Roszczeń Odszkodowawczych Związanych z Wyrokami Eksmisyjnymi
Symbol: ML-09
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8280
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Joanna Nowicka

Zakres działania:

1) Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi właścicieli lokali, wobec których Gmina nie wywiązała się z obowiązku zrealizowania orzeczeń eksmisyjnych poprzez dostarczenie uprawnionym lokalu socjalnego lub wskazanie tymczasowego pomieszczenia, zgodnie z art. 18 ust. 5 i 25e  ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, art. 1046 § 4 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz art. 417 ustawy Kodeks Cywilny.
2) Ewidencjonowanie wniosków o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lub niewskazania tymczasowych pomieszczeń.
3) Ewidencjonowanie zawartych ugód o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lub niewskazania tymczasowych pomieszczeń.
4) Prowadzenie negocjacji i zawieranie porozumień z właścicielami nieruchomości w sprawie zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych w zamian za wcześniejszą realizację wyroków eksmisyjnych.
5) Przeprowadzanie oględzin lokali w tym uczestnictwo w wizjach z biegłym sądowym w przypadku spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego, celem oceny stanu technicznego zajmowanych lokali pod kątem oszacowania stawki odszkodowania.
6) Bieżąca analiza wolnorynkowych stawek czynszowych.
7) Szacowanie wysokości odszkodowań za lokale, które zajmują osoby objęte wyrokiem eksmisyjnym.
8) Zawieranie ugód w sprawie wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lub niewskazania pomieszczeń tymczasowych.
9) Uznawanie roszczeń odszkodowawczych po uprzednim wezwaniu przez właścicieli lokali w wysokości zaakceptowanej przez Wydział.
10) Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami regresowymi w stosunku do osób eksmitowanych, za które Gmina Miejska Kraków na zasadzie "in solidum" wypłaciła odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości, a w szczególności ustalanie należnych z tego tytułu kwot oraz kierowanie wezwań do zapłaty.
11) Udzielanie ulg w spłacie należności Gminy Miejskiej Kraków powstałych z tytułu prowadzonych postępowań regresowych w oparciu o uchwałę Rady Miasta Krakowa nr CIX/1649/14 z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych z późn. zm., poprzez:
a) wzywanie dłużników w celu uzupełnienia braków formalnych wniosków,
b) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających mających na celu ocenę zasadności udzielenia ulgi,
c) kompletowanie zebranego materiału i przedstawianie spraw pod obrady działającego w ramach Wydziału Mieszkalnictwa Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających GMK lub Zespołu Zadaniowego ds. ulg (...) powołanego Zarządzeniem Nr 555/2018  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2018 roku w sprawach podlegających kompetencjom Prezydenta Miasta Krakowa lub Kierującego pionem UMK,
d) przygotowywanie projektów porozumień lub oświadczeń w zakresie zastosowania ulgi w spłacie zaległej należności.
12) Opiniowanie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności powstałych z tytułu  wypłaty przez Gminę Miejską Kraków na rzecz właściciela nieruchomości odszkodowania, wynikającej z zajmowania lokalu bez tytułu prawnego przez osoby uprawnione z mocy wyroku do otrzymania lokalu socjalnego w sprawach prowadzonych przez Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.
13) Wyrażanie stanowiska w zakresie zasadności kierowania na drogę postępowania sądowego spraw dotyczących prowadzonych roszczeń regresowych oraz przekazywanie niezbędnych dokumentów.
14) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie dotyczącym stosowania ulg w spłacie należności Gminy Miejskiej Kraków.
15) Dokonywanie przypisu należności objętych wezwaniami do zapłaty w systemie WPBUD.
16) Ewidencjonowanie skierowanych wezwań do zapłaty.
17) Prowadzenie rejestru udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych odrębnie dla porozumień i oświadczeń woli zgodnie z Zarządzeniem Nr 3312/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zasad postępowania dotyczących udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wynikających z art. 60 ustawy o finansach publicznych, przypadających Gminie Miejskiej Kraków.
18) Monitorowanie prawidłowości realizacji zawartych porozumień.
19) Przygotowywanie pełnomocnictw dla radców prawnych reprezentujących Gminę Miejską Kraków przed sądem do zawierania ugód w sprawie odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lub niewskazania tymczasowych pomieszczeń.
20) Szacowanie niezbędnych na odszkodowania środków finansowych, celem zabezpieczenia ich w budżecie Miasta.
21) Szacowanie rezerw na zobowiązania z tytułu odszkodowań za niedostarczenia lokali socjalnych.
22) Wnioskowanie o realizację odszkodowań.
23) Pozyskiwanie i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu danych niezbędnych do wystawienia przez Gminę Miejską Kraków informacji o wysokości osiągniętego przychodu zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności: danych osobowych oraz wysokości udziałów w nieruchomości poszczególnych współwłaścicieli, którzy uzyskali przychód z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Gminę Miejską Kraków za niedostarczenie lokali socjalnych lub niewskazanie tymczasowych pomieszczeń.Wstecz