Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Handlu i Usług
Symbol: SA-05
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9314
Faks: 12-616-9327
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Tomasz Bargiel

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Handlu i Usług (SA-05) należy:
1) Opracowywanie warunków dla organizacji targowisk miejskich, określanie lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich. Sporządzanie analiz i ocen na temat funkcjonowania targowisk miejskich, w tym opracowywanie odpowiednich projektów uchwał Rady Miasta Krakowa.
2) Organizowanie przetargów na prowadzenie i dzierżawę targowisk na terenach miejskich.
3) Zawieranie umów na prowadzenie (organizację, dzierżawę) targowisk miejskich, negocjacje warunków dzierżawy, opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawach targowisk miejskich.
4) Nadzorowanie funkcjonowania targowisk miejskich w zakresie realizacji zawartych umów dzierżawy oraz przestrzegania regulaminów targowisk miejskich obowiązujących na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa, a także kontrolowanie funkcjonowania targowisk miejskich, opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz egzekwowanie ich realizacji.
5) Prowadzenie spraw związanych z realizacją robót remontowych i modernizacyjnych na targowiskach oraz rozliczaniem ulg inwestycyjnych.
6) Prowadzenie postępowań dotyczących nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, na których znajdują się
lub są projektowane targowiska miejskie:
a) postępowań o rozgraniczenie nieruchomości,
b) postępowań o podział nieruchomości,
c) postępowań scaleniowych nieruchomości.
7) Występowanie z wnioskami do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
dla Krakowa Podgórza w Krakowie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania.
8) Zajmowanie stanowiska w postępowaniach dotyczących terenów, na których znajdują się targowiska miejskie oraz terenów bezpośrednio sąsiadujących z targowiskami miejskimi:
a) prowadzonych przez Wydział Architektury i Urbanistyki w sprawie ustalania warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz lokalizacji drogi,
b) prowadzonych przez Wydział Skarbu Miasta.
9) Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem Rynkiem Głównym (zwanym dalej Rynkiem), w tym w zakresie:
a) czasowego udostępniania nieruchomości Rynku na następujące cele:
- prowadzenie działalności handlowej, usługowej,
- lokalizację ogródków gastronomicznych, wolnostojących urządzeń lub obiektów,
- umieszczanie nośników informacji wizualnej,
- organizowanie imprez, występów artystów ulicznych oraz innych przedsięwzięć,
- prowadzenie robót remontowo-budowlanych oraz prac archeologicznych.
b) ustalania zasad i wydawania zgody na wjazd, przejazd i postój pojazdów, w tym zaprzęgowych,
c) naliczania opłat za zajęcie nieruchomości Rynku oraz ustalania poboru i zwrotu kaucji,
d) wydawania zezwoleń na przedsięwzięcia odbywające się w obrębie Rynku, dla których wymagane jest korzystanie z drogi w sposób szczególny,
e) opiniowania wniosków dotyczących wydania przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny, w przypadku przedsięwzięć rozpoczynających lub kończących się na Rynku albo przez niego przechodzących i kontynuowanych na innych drogach,
f) kontrolowania prawidłowości zajęcia Rynku, opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz egzekwowanie ich realizacji,
g) prowadzenia postępowań związanych z samowolnym zajęciem nieruchomości Rynku oraz z przywróceniem miejsca do stanu pierwotnego,
h) koordynowania zadań realizowanych w Rynku przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Krakowie oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,
i) współpracy ze Strażą Miejską Miasta Krakowa, upoważnioną do kontroli ładu i porządku podczas wszelkich przedsięwzięć związanych z zajęciem nieruchomości Rynku.
10) Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem placami miejskimi: Małym Rynkiem, placem Szczepańskim i placem Wolnica (zwanych dalej placami miejskimi), w tym w zakresie:
a) czasowego udostępniania przedmiotowych nieruchomości na następujące cele:
- prowadzenie działalności handlowej, usługowej,
- lokalizację ogródków gastronomicznych, wolnostojących urządzeń lub obiektów,
- umieszczanie nośników informacji wizualnej,
- organizowanie imprez oraz innych przedsięwzięć,
- prowadzenie robót remontowo-budowlanych oraz prac archeologicznych,
b) ustalania zasad i wydawania zgody na wjazd, przejazd i postój pojazdów,
c) naliczania opłat za zajęcie nieruchomości oraz ustalania poboru i zwrotu kaucji,
d) opiniowania wniosków dotyczących wydania przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny, w przypadku przedsięwzięć rozpoczynających się lub kończących się na placach miejskich albo przez nie przechodzących i kontynuowanych na innych drogach,
e) kontrolowania prawidłowości zajęcia nieruchomości placów miejskich, opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz egzekwowanie ich realizacji,
f) prowadzenia postępowań związanych z samowolnym zajęciem nieruchomości placów miejskich oraz z przywróceniem tych miejsc do stanu pierwotnego,
g) koordynowania zadań realizowanych na placach miejskich przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Krakowie oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
11) Prowadzenie spraw związanych z czasowym udostępnianiem nieruchomości i przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości i przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, w tym terenów zieleni miejskiej oddanych w trwały zarząd jednostce miejskiej zarządzającej zielenią miejską (za wyjątkiem nieruchomości będących drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, terenów objętych umowami użytkowania wieczystego, użyczenia, najmu, dzierżawy) na następujące cele:
a) prowadzenie działalności handlowej, usługowej,
b) lokalizację ogródków gastronomicznych, wolnostojących urządzeń lub obiektów,
c) umieszczanie nośników informacji wizualnej,
d) organizowanie imprez oraz innych przedsięwzięć,
e) prowadzenie robót remontowo-budowlanych oraz prac archeologicznych (ustawienie rusztowań, zaplecza budowy, rozkopy nawierzchni, lokalizacja drogi technologicznej i tymczasowej infrastruktury technicznej, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, itp.),
f) okazjonalny wjazd i postój pojazdów.
12) Udział w wizjach lokalnych związanych z przekazywaniem i odbiorem nieruchomości gminnych, w prowadzonych przez Referat sprawach.
13) Naliczanie oraz ustalanie poboru i zwrotu kaucji opłat za zajęcie nieruchomości Błoń Krakowskich.
14) Organizowanie przetargów na uzyskanie uprawnień do wjazdu i postoju pojazdów zaprzęgowych na zarządzanych terenach lub na czasowe udostępnianie nieruchomości. Opracowywanie dokumentacji przetargowej, tj. ogłoszeń przetargu, komunikatów prasowych i przeznaczonych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz poleceń służbowych Dyrektora Wydziału powołujących komisje przetargowe.
15) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzenia za czasowe bezumowne zajęcie nieruchomości gminnych.
16) Monitorowanie ewidencji dłużników Miasta Krakowa, w zakresie prowadzonych spraw.
17) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do zaopiniowania przez Radę Miasta Krakowa lokalizacji kasyn gry lub salonów gry ?Bingo? pieniężne.
18) Opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz wdrożeń przepisów po zmianach.
19) Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie:
a) utworzenia Społecznej Straży Rybackiej,
b) uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.
20) Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawach związanych z zakresem działania Referatu.
21) Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.
22) Wydawanie zezwoleń na:
a) przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej,
b) ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
23) Wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru i wpis do rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
24) Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej w Krakowie.
25) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy.
26) Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców.
27) Przygotowywanie materiałów i informacji prasowych, współpraca z Biurem Prasowym, zgodnie z zakresem działania Referatu.
28) Przygotowywanie dokumentacji oraz projektów umów dotyczących zlecenia wykonania zadań innym podmiotom.
29) Przygotowywanie projektów procedur zewnętrznych określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Referatu oraz bieżąca ich aktualizacja.
30) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy de minimis ? jako odstąpienie
od naliczania opłaty za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków oraz obniżenie czynszu za dzierżawę targowisk miejskich:
a) wydawanie zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis,
b) sporządzanie sprawozdań dot. udzielenia pomocy de minimis.
31) Sporządzanie opracowań i sprawozdań oraz realizowanie wytycznych programów: Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta, Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości, Strategii Rozwoju Krakowa oraz innych programów, w zakresie działania Referatu.
32) Prowadzenie bazy danych targowisk miejskich i przekazywanie przedmiotowych danych do Banku Informacji o Mieście.
33) Sporządzanie sprawozdań:
a) dotyczących targowisk miejskich w Krakowie na potrzeby raportowania w Portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego,
b) z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie działania Referatu,
c) innych opracowań i sprawozdań z realizacji zadań referatu.
34) Zbieranie i opracowanie danych cząstkowych do Raportu o Stanie Miasta.
35) Opiniowanie projektów i formułowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
36) Delegowanie pracowników do prac w:
a) Zespole zadaniowym ds. realizacji postanowień uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto,
b) Zespole zadaniowym ds. weryfikacji artystów ulicznych działających na obszarze objętym uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto,
c) Zespole zadaniowym ds. opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ?Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
d) Zespole zadaniowym ds. uzupełnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków informacji o podmiotach zarządzających bądź gospodarujących nieruchomościami będącymi wyłączną własnością Gminy Miejskiej Kraków,
e) Zespole roboczym ds. oferty pozasezonowej Miasta Krakowa,
f) projekcie P#04. Strategia i Katalog usług, w ramach programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
37) Reprezentowanie Wydziału poprzez pełnienie przez pracowników Referatu funkcji:
a) wydziałowego koordynatora ds. pomocy publicznej,
b) wydziałowego koordynatora ds. konsultacji społecznych,
c) wydziałowego koordynatora ds. budżetu obywatelskiego,
d) wydziałowego koordynatora ds. współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie koordynacji współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy.
38) Użytkowanie:
a) aplikacji Ewidencja Rynek,
b) zbioru Hurtownia Danych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej ISDP,
c) systemu Monitorowanie Jakości Usług Publicznych STRADOM,
d) podsystemu - Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu,
e) SEPT ? Systemu Ewidencji Placów Targowych,
f) GRU ? Generalnego Rejestru Umów,
g) aplikacji Karta wędkarska,
h) aplikacji InfoPunkt,
i) aplikacji Park Kulturowy,
j) aplikacji SWPU,
k) aplikacji Budżet Obywatelski.Wstecz