Oddział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII oraz Spraw Wojskowych

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII
Symbol: SA-02-1
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9333
Faks: 12-616-9344
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agnieszka Ulanowska

Zakres działania:

W ramach Oddziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII oraz Spraw Wojskowych (SA-02) działała Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII (SA -02-1) realizujący sprawy:
1) Prowadzenie ewidencji ludności:
a) zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
b) wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
c) zgłoszenia wyjazdu poza granice RP,
d) zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP.
2) Prowadzenie w formie informatycznej w podsystemie ELUD rejestru mieszkańców obejmujących dane osobowo-adresowe stałych i byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz cudzoziemców.
3) Uzupełnianie informatycznej bazy rejestru mieszkańców o brakujące dane osobowo- adresowe w związku z ustawowym obowiązkiem odstąpienia od prowadzenia zbiorów w systemie kartotecznym.
4) Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
5) Udzielanie organom gminy prowadzącym postępowania meldunkowe pomocy prawnej
w trybie art. 52 kodeksu postępowania administracyjnego.
6) Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, w tym m. in.:
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,
b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców,
c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie skreślenia z rejestru wyborców.
7) Sporządzanie spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Miasta Krakowa, Rad Dzielnic, Sejmiku Województwa, Prezydenta Miasta oraz referendów, Małopolskiej Izby Rolniczej i Parlamentu Europejskiego.
8) Wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Referatu.
9) Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.
10) Wydawanie dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
11) Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
12) Użytkowanie aplikacji informatycznej ŹRÓDŁO.
13) Użytkowanie podsystemu -Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.Wstecz