Wydział Mieszkalnictwa

Referat Regulacji Tytułów Prawnych
Symbol: ML-01
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8250
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Katarzyna Pazdan

Zakres działania:

 


1. Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu w stosunku do osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego przez okres nie krótszy niż 10 lat przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
2. Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu w stosunku do osób stale zamieszkujących z najemcą do chwili jego śmierci i należących do kręgu osób wymienionych w art. 691 ustawy Kodeks cywilny.
3. Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu na rzecz małżonków będących współnajemcami lokalu na podstawie art. 680¹ ustawy Kodeks cywilny. 
4. Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu na rzecz osób zamieszkujących z poprzednim najemcą i pozostających w lokalu bez tytułu prawnego, które nie wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 ustawy Kodeks cywilny.
5. Prowadzenie postępowań w sprawach dot. rozwiązania stosunku najmu oraz informowanie o przyczynach podjęcia odpowiednich czynności przez zarządcę budynku.
6. Kierowanie osób, którym w związku z regulacją tytułu prawnego do lokalu odmówiono wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy powierzchnia mieszkania przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu przyjętą w odpowiedniej uchwale Rady Miasta Krakowa, do objęcia innego lokalu spełniającego powyższe kryteria.
7. Wyrażanie zgody na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokali mieszkalnych lub ich części:
a) wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
b) w budynkach, w których Gmina posiada prawo wielokrotnego kierowania wytypowanych osób (dot. Towarzystw
    Budownictwa Społecznego),
c) znajdujących się w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych
    lub prawnych, pozostających w zarządzie Gminy,
d) w budynkach pozostających w zarządzie Gminy, stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie
    został ustanowiony kurator.
8. Rozstrzyganie o uprawnieniach do opróżnionej części lokalu, w celu likwidacji mieszkań niesamodzielnych.
9. Kierowanie do innych lokali najemców lokali niesamodzielnych, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu opróżnionej części lokalu lub w przypadku, gdy powierzchnia mieszkania po objęciu zwolnionej części przekroczyłaby normatywną powierzchnię użytkową lokalu przyjętą w odpowiedniej uchwale Rady Miasta Krakowa.
10. Weryfikacja wniosków i regulacja tytułu prawnego do lokalu na rzecz osób, które do chwili śmierci najemcy sprawowały opiekę na podstawie umowy zawartej z najemcą w oparciu o przepisy ustawy Prawo lokalowe.
11. Kierowanie do ponownego zawarcia umów najmu dotychczas zajmowanych lokali na rzecz osób, wobec których z przyczyn wymienionych w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego został wypowiedziany najem lub orzeczona eksmisja, w przypadku uregulowania zadłużenia czynszowego i kosztów sądowych.
12. Kierowanie do zawarcia umów najmu zajmowanych lokali osób, które pozostały w nich po śmierci lub wyprowadzeniu się byłych najemców, którym z przyczyn wymienionych w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego został wypowiedziany najem lub orzeczona eksmisja, w przypadku uregulowania zadłużenia czynszowego i kosztów sądowych.
13. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.
14. Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali na rzecz najemców, którzy nie skorzystali z oferty wykupu zajmowanego lokalu w oparciu o art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
15. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracowni twórczych twórcom zakwalifikowanym do otrzymania takiego lokalu.
16. Prowadzenie ewidencji wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych.
17. Weryfikacja tytułów prawnych do lokali wydanych po wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami (13.02.1946 r.).
18. Prowadzenie spraw dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych, postanowień o odmowie wydania zaświadczeń oraz odszkodowań z powodu stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych wydanych przez organ gminy w sprawach mieszkaniowych oraz kierowanie ich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.
19. Wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na rzecz osób:
    a) którym sąd nakazał opróżnienie lokalu i orzekł o uprawnieniu najemcy do lokalu zamiennego z zasobu Gminy Miejskiej
        Kraków, 
    b) będących najemcami uprawnionymi do płacenia czynszu regulowanego w dniu wejścia w życie ustawy o ochronie praw
        lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i używających lokalu, który wymaga opróżnienia
        na stałe w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku,
    c) zobowiązanych do opróżnienia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, wymagającego koniecznej
        naprawy - na czas nie dłuższy niż rok,
    d) zajmujących lokale stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, które wymagają opróżnienia w związku z brakiem
        ekonomicznego uzasadnienia zachowania funkcji mieszkalnej lokalu lub budynku, bądź z powodu udokumentowanej
        nieopłacalności remontu,
    e) uprawnionych do otrzymania lokalu na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.
20. Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali zamiennych i socjalnych z tytułu wykwaterowań w związku z realizacją inwestycji Gminy Miejskiej Kraków. 
21. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków przed sądami powszechnymi w sprawach o opróżnienie lokali w zakresie orzekania o prawie do lokalu zamiennego, w których sąd zawiadomił Gminę Miejską Kraków o możliwości przystąpienia do toczącego się postępowania w charakterze interwenienta ubocznego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
22. Weryfikacja i realizacja wniosków o pokrycie kosztów przeprowadzki najemców do lokali zamiennych.
23. Prowadzenie ewidencji decyzji organu nadzoru budowlanego, wniosków Zarządu Budynków Komunalnych i wyroków sądowych dot. wykwaterowania.
24. Wyrażanie woli Gminy Miejskiej Kraków w zakresie przedmiotu umowy najmu lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.
25. Wydzielanie w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków zasobu lokali socjalnych z przeznaczeniem na wynajem, wyłączanie lokali z zasobu lokali socjalnych, wyłączanie tymczasowych pomieszczeń z zasobu tymczasowych pomieszczeń i przyłączanie jako lokali do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.
26. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie postępowań dotyczących zamiany praw własności lokali mieszkalnych pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a osobami trzecimi. 
27. Okresowa weryfikacja pustostanów pozostających na koncie Referatu.
28. Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami dotyczących czynności związanych z zakresem działalności referatu.  
Wstecz