Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referat Transportu i Działalności Regulowanej
Symbol: KM-05
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9354
Faks: 12-616-9353, 12-616-9162
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Konrad Kuźma

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Transportu i Działalności Regulowanej (KM-05) należą sprawy:
1. Zmiany, wydawania wtórników, cofania i stwierdzania wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób.
2. Udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, wydawania wtórników, cofania i stwierdzania wygaśnięcia licencji na wykonywanie:
a) krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
b) krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
c) krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
d) krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
3. Udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, wydawania wtórników, cofania i stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy.
4. Wydawania i zmian zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.
5. Wyrażania zgody na przeniesienie uprawnień w zakresie transportu drogowego.
6. Przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą wydania:
a) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
b) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
c) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
d) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób,
e) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy,
f) zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.
7. Nakładania na przewoźnika drogowego obowiązku przedstawiania informacji i dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań ustawowych i warunków określonych w licencji.
8. Dokonywania lub odmowy dokonywania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, oraz zmiany i wykreślania wpisu z rejestru.
9. Sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, a w szczególności:
a) co najmniej raz w roku przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów,
b) wydawania zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu usunięcia naruszeń warunków wykonywanej działalności w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów,
c) wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów.
10. Wydawania i cofania diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów.
11. Dokonywania lub odmowy dokonywania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, oraz zmiany i wykreślania wpisu z rejestru.
12. Dokonywania wpisu osoby do ewidencji:
a) instruktorów nauki jazdy, wydawania legitymacji instruktora i skreślania instruktora z ewidencji,
b) wykładowców, wydawania zaświadczenia i skreślania wykładowcy oraz przyjmowania i weryfikowania informacji o zatrudnieniu instruktora lub wykładowcy,
13. Sprawowania nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, a w szczególności:
a) przyjmowania i weryfikowania informacji o terminie, czasie i miejscu, w którym będą prowadzone zajęcia wraz z listą uczestników kursu,
b) przyjmowania i weryfikowania informacji o wszystkich przeprowadzonych kursach w ciągu roku przez ośrodek szkolenia kierowców,
c) kontrolowania dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem,
d) wyznaczania terminu usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności,
e) wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców.
14. Wydawania zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów lub ośrodek szkolenia kierowców.
15. Wydawania poświadczeń o spełnieniu dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.
16. Wydawania zaświadczeń wymagających urzędowego potwierdzenia określonych faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez Referat ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
17. Prowadzenia rejestrów przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenie w zakresie transportu drogowego lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne.
18. Prowadzenia ewidencji diagnostów i instruktorów oraz rejestrów działalności regulowanej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców.
19. Organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych dla nadzorowanych przedsiębiorców.
20. Sprawozdawczości z zakresu działania Referatu.
21. Współdziałania z innymi organami i instytucjami (Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Sądem, Prokuraturą, Urzędem Skarbowym).
22. Potwierdzania, przedłużania ważności lub unieważniania profilu zaufanego ePUAP.
23. Publikowania i aktualizowania stron internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Miasta Krakowa dotyczących:
a) informacji dla przedsiębiorców prowadzących transport drogowy, ośrodek szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów,
b) bieżącej informacji dotyczącej wyników i efektów kontroli przedsiębiorców,
c) wykazów ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów.
24. Użytkowania podsystemu "Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu".
25. Prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania.
26. Wprowadzenia i przetwarzania danych w systemach POJAZD, KIEROWCA i PORTAL STAROSTY.
27. Prowadzenia książki wyjść prywatnych oraz rejestru godzin nadliczbowych dla pracowników Referatu.Wstecz