Wydział Skarbu Miasta

Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności
Symbol: GS-06
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9886, 12-616-9888
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maria Charzewska

Zakres działania:

 1. Przygotowywanie i zawieranie umów oraz aneksów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków;

 2. Monitorowanie rynku dzierżaw nieruchomości w zakresie wysokości stawek czynszu dzierżawnego, i podejmowanie czynności związanych ze zmianą lub waloryzacją stawek czynszu dzierżawnego lub czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy;

 3. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę;

 4. Przygotowywanie oferty nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków;

 5. Ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na dzierżawę gruntów stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków;

 6. Wypowiadanie, rozwiązywanie i stwierdzanie wygaśnięcia umów dzierżawy gruntów stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków;

 7. Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących przejęcia i przekazania nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków w sprawach należących do zakresu działania Referatu;

 8. Przygotowywanie i zawieranie umów użyczenia nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków w zakresie niezastrzeżonym niniejszym zarządzeniem do prowadzenia w innym Referacie;

 9. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie;

 10. Wypowiadanie, rozwiązywanie i stwierdzanie wygaśnięcia umów użyczenia gruntów stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków;

 11. Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków w sprawach należących do zakresu działania Referatu;

 12. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych i rejestrów związanych z zakresem dzierżaw, użyczeń i służebności gruntów stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków;

 13. Ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków, z wyłączeniem przypadków, gdy ustanowienie służebności związane jest ze zbyciem nieruchomości gminnych;

 14. Opracowywanie stanowisk do Zespołu Radców Prawnych dotyczących postępowań sądowych o ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków, z wyłączeniem przypadków, gdy służebność ustanawiana jest przy uczestnictwie wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy reprezentowanej przez Wydział Mieszkalnictwa UMK;

 15. Udział w oględzinach związanych z postępowaniami sądowymi: o ustanowienie służebności gruntowych, wydania nieruchomości po zakończonej umowie, naliczenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania na nieruchomościach stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków, w sprawach należących do zakresu działania Referatu;

 16. Zajmowanie stanowisk na wniosek merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jednostek państwowych, samorządowych i miejskich, w związku z prowadzonymi sprawami;

 17. Zajmowanie stanowisk i przekazywanie akt w sprawach o windykację należności cywilnoprawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Referat;

 18. Występowanie o opinię w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w związku z prowadzonymi sprawami;

 19. Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;

 20. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;

 21. Zawieranie aktów notarialnych;

 22. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


Wstecz