Wydział Architektury i Urbanistyki

Stanowisko Głównego Architekta Miasta
Symbol: AU-06
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Faks: 12-616-1117
Główny Specjalista-Główny Architekt Miasta: Tomasz Bobrowski
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-1116

Zakres działania:

1. Opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej, realizowanych przez Gminę Miejską Kraków reprezentowaną przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.
2. Opiniowanie koncepcji i opracowań urbanistycznych i architektonicznych przedkładanych Prezydentowi, dotyczących zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla Miasta Krakowa.
3. Wyrażanie opinii i akceptacji opracowywanych przez Wydział analiz urbanistycznych oraz projektów decyzji ustalających warunki zabudowy dla istotnych dla Miasta Krakowa zamierzeń inwestycyjnych w sytuacjach braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. W celu wyrażenia opinii, o której mowa w ust. 3, Główny Architekt Miasta może zasięgać opinii Zespołu Doradczego. W skład Zespołu Doradczego wchodzą osoby spełniające wymogi art. 84 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, będące członkami izb zawodowych architektów lub urbanistów. Opinia Zespołu będzie opinią biegłego w rozumieniu art. 84 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Opinia winna zawierać uzasadnienie obejmujące charakterystykę przyjętych uwarunkowań oraz wytyczne przestrzenne. Opinie sporządzane są oddzielnie dla każdej ze spraw.
5. Inicjowanie i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań.
6. Współpraca z Wydziałem Planowania Przestrzennego w zakresie opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz Wydziałem Architektury i Urbanistyki w zakresie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowęWstecz