Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referat Rejestracji Pojazdów III
Symbol: KM-03
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-9109
Faks: 12-616-8746, 12-616-8929
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maciej Nowak

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Rejestracji Pojazdów III (KM-03) należą sprawy:
1. Czasowej rejestracji pojazdów z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację przez właściciela pojazdu poprzez wydanie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
2. Rejestracji pojazdu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego poprzez wydanie dowodu rejestracyjnego.
3. Czasowej rejestracji pojazdów poprzez wydanie pozwolenia czasowego i tymczasowych tablic rejestracyjnych (na wniosek właściciela).
4. Czasowej rejestracji pojazdów poprzez wydanie pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania i zalegalizowanych tablic tymczasowych badawczych (na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części).
5. Czasowej rejestracji pojazdów poprzez wydanie pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania i zalegalizowanych tablic tymczasowych na wniosek producenta pojazdu.
6. Przyjmowania zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie tych zmian w karcie pojazdu.
7. Wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela lub z urzędu.
8. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu i przywracania do ruchu pojazdu czasowo wycofanego.
9. Zwracania zatrzymanych przez Policję oraz inne organy dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania.
10. Wpisywania do dowodu rejestracyjnego pojazdu wydawanego przez organ, terminu badania technicznego.
11. Wydawania wtórnika dowodu rejestracyjnego.
12. Wydawania wtórnika tablic rejestracyjnych.
13. Wydawania nalepki kontrolnej i wtórnika nalepki kontrolnej.
14. Wydawania decyzji administracyjnej na: nabicie numerów podwozia, nadwozia lub ramy oraz wykonania tabliczki znamionowej zastępczej.
15. Wydawania karty pojazdu oraz wtórnika tego dokumentu.
16. Wpisywania w dowodzie rejestracyjnym pojazdu indywidualnej dopuszczalnej prędkości uzasadnionej cechami konstrukcyjnymi.
17. Wpisywania do dowodu rejestracyjnego pojazdu zastrzeżeń uzależniających używanie pojazdu od szczególnych warunków określonych przepisami.
18. Kierowania pojazdu na wykonanie dodatkowych badań technicznych.
19. Wydawania zaświadczeń na żądanie strony z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Referatu.
20. Prowadzenia gospodarki magazynowo - materiałowej z zakresu Rejestracji Pojazdów.
21. Kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.
22. Potwierdzania zgodności danych na żądanie innych organów rejestrujących pojazdy oraz skreślanie pojazdów z ewidencji.
23. Współdziałania z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem, Prokuraturą) w zakresie rejestracji pojazdów.
24. Wprowadzania i przetwarzania danych w systemie "POJAZD".
25. Użytkowania podsystemu "Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu", EWPOJ.
26. Zakładania w systemie "KIEROWCA" profili kandydatów na kierowców w lokalizacji/ach określonych przez Dyrektora Wydziału lub osobę upoważnioną.
27. Przyjmowania od kierowców zawiadomień o utracie lub zniszczeniu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz o zmianie danych w lokalizacji/ach określonych przez Dyrektora Wydziału lub osobę upoważnioną.
28. Potwierdzania, przedłużania ważności lub unieważniania profilu zaufanego ePUAP w lokalizacji/ach określonych przez Dyrektora Wydziału lub osobę upoważnioną, zgodnie z brzmieniem odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.
29. Prowadzenia książki inwentarzowej pozostałych środków trwałych dla Referatów Rejestracji Pojazdów znajdujących się w innych lokalizacjach niż główna siedziba Wydziału.
30. Prowadzenia archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami szczegółowymi w archiwach podręcznych oraz przekazywanie zarchiwizowanych dokumentów do Archiwum Zakładowego.
31. Prowadzenia książki wyjść prywatnych oraz rejestru godzin nadliczbowych dla pracowników poszczególnych Referatów.Wstecz