BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Podinspektor w Zespole Radców Prawnych – 1 etat

(Nr ref. 42 -18)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe prawnicze.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) co najmniej drugi rok lub ukończona aplikacja radcowska;

b) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- Ustawa Kodeks Cywilny,

- Kodeks postępowania cywilnego,

- Ustawa o samorządzie gminnym,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Ustawa o pracownikach samorządowych,

- Prawo zamówień publicznych,

- Prawo upadłościowe,

c) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

d) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa;

e) umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office;

f) umiejętność pracy w zespole;

g) terminowość;

h) dyspozycyjność;

i) komunikatywność;

j) wysoka kultura osobista.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przygotowywanie projektów pism procesowych i innych w postępowaniach cywilnych (na etapie sądowym i przedsądowym), sądowo-administracyjnych, karnych prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych ZIKiT;

b) Przygotowywanie projektów opinii prawnych, projektów umów cywilnoprawnych, projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego;

c) Analiza pod kątem formalno – prawnym projektów zarządzeń, opinii, pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektora ZIKiT oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, w szczególności pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

d) Badanie akt sądowych;

e) Wykonywanie zadań z zakresu obsługi administracyjno - organizacyjnej Zespołu Radców Prawnych polegających w szczególności na: przyjmowaniu i rejestracji korespondencji, sporządzaniu projektów pism, prowadzenie repertorium spraw sądowych;

f) Współpraca z radcami prawnymi przy realizowaniu wszelkich innych zadań związanych z wykonywaniem obsługi prawnej ZIKiT.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Zespół Radców Prawnych, Kraków ul. Centralna 53.

d) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2600 zł do 3300 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 42-18"  - w terminie do dnia: 16.07.2018r.

 

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 42-18)

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 42-18