BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Dziale Administracji – 1 etat

(Nr ref. 37-18)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie średnie lub wyższe;

c) staż pracy:

-przy wykształceniu średnim co najmniej 4 lata, w tym co najmniej roczne doświadczenie

w administracji publicznej;

-przy wykształceniu wyższym co najmniej 2 lata, w tym co najmniej roczne doświadczenie

w administracji publicznej.

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o rachunkowości;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

- Ustawy o ochronie danych osobowych;

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT);

- Ustawy o pracownikach samorządowych.

b) znajomość statutu, struktury oraz regulaminu organizacyjnego ZIKiT w Krakowie;

c) Prawo jazdy kat. B – czynne;

d) umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi;

e) znajomość obsługi programów pakietu MS Office;

f) wysoka kultura osobista i umiejętność reprezentowania urzędu w kontaktach z interesantami;

g) dyspozycyjność;

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.


3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych ewidencji ilościowej, ilościowo-wartościowej oraz środka trwałego, uzgadnianie stanu z Działem Ewidencji Majątku we wszystkich obiektach ZIkiT:

- nadzór nad przemieszczaniem sprzętu;

- aktualizowanie wykazów wyposażenia pokoi zgodnie z księgami inwentarzowymi,

- aktualizowanie w księgach inwentarzowych zmian miejsca użytkowania sprzętu;

2. Wystawianie dowodów OT na zakupione wyposażenie.

3. Wnioskowanie o likwidację środka trwałego do Komisji Likwidacyjnej.

4. Prowadzenie ewidencji magazynowej odzieży ochronnej i służbowej pracowników.

5. Prowadzenie kart ewidencji wyposażenia wszystkich pracowników ZIKiT.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Administracji, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2900 zł do 3300 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) dokumenty potwierdzające co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;

f) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

l) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.


Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 37-18" - w terminie do dnia: 06.06.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 37-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 14 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny oferty pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 12 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 12 kandydatów.

 

 Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Administracji – 1 etat (Nr ref. 37-18)