Historia sporządzenia planu SKOTNIKI - PÓŁNOC Logo

Powierzchnia planu - 81,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadził
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 6 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXVIII/711/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r., poz. 8116 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 6 grudnia 2019 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUPrzekierowanie do strony planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Strona - Procedura sporządzania planu Strona - Projekt planu-projekt ustaleń Strona - Prognoza oddziaływania na środowisko Strona - Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Strona - Uchwały Rady Miasta Strona - Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków i uwag) Strona - Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Strona - Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Skotniki - Północ" ma na celu kształtowanie zespołu zabudowy jednorodzinnej powiązanej z sąsiadującymi terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenami usług. Wprowadzenie poprzez plan miejscowy precyzyjnych regulacji porządkujących istniejące zagospodarowanie, określających możliwość racjonalnego wykorzystania istniejących rezerw terenów niezabudowanych, pozwoli zapobiec nadmiernemu zagęszczeniu i intensywności zabudowy. Nowy plan umożliwi ponadto aktualizację zapisów planu miejscowego obszaru "III Kampus UJ - Zachód" w odniesieniu do obowiązującego dokumentu Studium".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 2 czerwca 2017 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 7 lipca 2017 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2810/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2018 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 24 października 2018 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 14 grudnia 2018 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 27 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 15 stycznia 2019 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 8 lutego 2019 r.
 9. Rozpatrzenie uwag do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 451/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2019 r.
 10. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 26 lipca 2019 r.
 11. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 5 sierpnia do 6 września 2019 r.
 12. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 22 sierpnia 2019 r.
 13. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 20 września 2019 r.
 14. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2491/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2019 r.
 15. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2564/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.
 16. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2565/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.
 17. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 23 października 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/619/19.
 18. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 6 listopada 2019 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/711/19 w sprawie uchwalenia planu.
 19. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r., poz. 8116.

do góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2564/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.

DRUK NR 710:
- w dniu 23 października 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 711) - Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/619/19,
- w dniu 6 listopada 2019 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/711/19 w sprawie uchwalenia planu.


dokument tekstowy pdfProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument tekstowy pdfUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument graficzny pdfProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument tekstowy pdfRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument tekstowy pdf
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały
Odnośnik do strony bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2565/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r. (Druk nr 711)
(wyłączona jawność)*Odnośnik do strony bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 2861/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2019 r. (Druk nr 710)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument tekstowy pdfStenogram z sesji XXVII - 23 października 2019 r.

dokument tekstowy pdfStenogram z sesji XXVIII - 6 listopada 2019 r.

Odnośnik do strony bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 5 sierpnia do 6 września 2019 r.:


dokument tekstowy pdfProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument graficzny pdfProjekt rysunku planu (ok. 13 MB)

dokument tekstowy pdfStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 22 sierpnia 2019 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 27 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.:


dokument tekstowy pdfProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument graficzny pdfProjekt rysunku planu (ok. 13 MB)

dokument tekstowy pdfStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 15 stycznia 2019 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

do góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

do góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 26 lipca 2019 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr LXX/1708/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia2017 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument graficzny pdf

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 5 sierpnia do 6 września 2019 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00
- środy: 13:30 - 15:30

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Skotniki - Północ" zostanie przeprowadzona w dniu 22 sierpnia 2019 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14 grudnia 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) a także w związku z uchwałą Nr LXX/1708/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument graficzny pdf

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 27 grudnia 2018 r. do dnia 25 stycznia 2019 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00
- środy: 13:30 - 15:30

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Skotniki - Północ" zostanie przeprowadzona w dniu 15 stycznia 2019 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, Referat Archiwum, ul. Dobrego Pasterza 116a, 31-416 Kraków), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 2 czerwca 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXX/1708/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ".

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument graficzny pdf

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2017 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

do góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XXVIII/711/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


  dokument tekstowy pdfTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąOdnośnik do strony bip


 2. Uchwała Nr XXVII/619/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


  dokument tekstowy pdfTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąOdnośnik do strony bip


 3. Uchwała Nr LXX/1708/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


  dokument tekstowy pdfTreść uchwały z załącznikiem graficznym  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąOdnośnik do strony bip

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

do góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2861/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ" (Druk nr 710):


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip

  dokument tekstowy pdfZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 2565/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip

  dokument tekstowy pdfZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2564/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip


 4. Zarządzenie Nr 2491/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ", w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia | Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip

  dokument tekstowy pdfWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 451/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ", w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip

  dokument tekstowy pdfWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 2810/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip

  dokument tekstowy pdfWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

do góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 77/2019 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2019 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ" (Druk nr 710):


  dokument tekstowy pdfTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąOdnośnik do strony bip


 2. Opinia Nr 75/2019 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2019 r. dotycząca rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ" (Druk nr 711):


  dokument tekstowy pdfTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąOdnośnik do strony bip


 3. Opinia Nr 887/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2018 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


  dokument tekstowy pdfTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąOdnośnik do strony bip

do góryOdnośnik do obowiązującej wersji planuPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego