Sporządzany plan RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA Logo
 

Powierzchnia planu - 34,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego
- URBS - Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Łodzi


WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją odbyło się w dniach od 18 lutego do 17 marca 2020 r.

Termin składania uwag upływa z dniem 31 marca 2020 r.

Sposoby składania uwag - patrz: Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

WAŻNE! Od dnia 16 marca br. do odwołania złożenie uwagi możliwe jest jedynie:
drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
drogą elektroniczną
- za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
na piśmie poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w 13 lokalizacjach (Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru jak również powiązania z układem komunikacyjnym Miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych