Sporządzany plan GÓRKA NARODOWA - OS. GOTYK Logo
 

Powierzchnia planu - 64,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

o podjęciu procedury planistycznej od dnia 24 maja 2020 r.
dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA - OS. GOTYK".

TERMIN WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wydłużony zostaje do dnia 10 lipca 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA UWAG wydłużony zostaje do dnia 24 lipca 2020 r.


Termin dyskusji publicznej
- zasady zapoznawania się z wykładanym projektem planu w siedzibie Wydziału
oraz termin i zasady składania uwag
- patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Celem planu jest zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury społecznej, przestrzeni publicznej, a także infrastruktury komunikacyjnej, która w chwili obecnej jest zdecydowanie niewydolna. Do zadań planu należeć będzie uporządkowanie istniejącej struktury przestrzennej oraz kształtowanie terenów obecnie niezainwestowanych w nawiązaniu do zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.


Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip