CZYŻYNY - AWF – Projekt planu, projekt ustaleń

 
PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 17 września do 15 października 2019 r.:


dokument tekstowy pdfProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument graficzny pdfProjekt rysunku planu (ok. 9 MB)

dokument tekstowy pdfStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 3 października 2019 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 777/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2019 r.

DRUK NR 299:

- w dniu 24 kwietnia 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 22 maja 2019 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada odroczyła głosowanie.


dokument tekstowy pdfProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument tekstowy pdfUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument graficzny pdfProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument tekstowy pdfRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument tekstowy pdf
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwałyOdnośnik do strony z historią sporządzania uchwały krajobrazowej
AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 907/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Druk nr 299)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument tekstowy pdfStenogram z sesji XIV - 24 kwietnia 2019 r.

dokument tekstowy pdfStenogram z sesji XVI - 22 maja 2019 r.

Odnośnik do strony z historią sporządzania uchwały krajobrazowejStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMKPROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 980/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2016 r.

DRUK NR 858:

- w dniu 11 maja 2016 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (druki nr od 859 do 863) - Rada podjęła uchwały: Nr XLIII/760/16, Nr XLIII/761/16, Nr XLIII/762/16, Nr XLIII/763/16, Nr XLIII/764/16, oraz odbyła pierwsze czytanie projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu, oznaczonych numerami 6, 7 (druk nr 864) i 10 oraz 8 i 9 (druk nr 865),
- w dniu 25 maja 2016 r. drugie czytanie projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (druki nr 864 i 865) - Rada podjęła uchwały: Nr XLIV/775/16, Nr XLIV/776/16,
- w dniu 8 czerwca 2016 r. drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada odesłała projekt do projektodawcy,
- od dnia 7 września 2016 r. projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu znajdował się w Radzie Miasta Krakowa.


dokument tekstowy pdfProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument tekstowy pdfUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument graficzny pdfProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument tekstowy pdfRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument tekstowy pdf
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwałyOdnośnik do strony z historią sporządzania uchwały krajobrazowej
Projekty uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 979/2016 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 25 kwietnia 2016 r.


Odnośnik do strony z historią sporządzania uchwały krajobrazowej
AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 1380/2016 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 31 maja 2016 r. (Druk nr 858)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument tekstowy pdfStenogram z sesji XLIII - 11 maja 2016 r.

dokument tekstowy pdfStenogram z sesji XLIV - 25 maja 2016 r.

dokument tekstowy pdfStenogram z sesji XLVIII - 8 czerwca 2016 r.

Odnośnik do strony z historią sporządzania uchwały krajobrazowejStrona źródłowa ze stenogramami z sesji RMK
PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 stycznia do 4 lutego 2016 r.:


dokument tekstowy pdfProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument graficzny pdfProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument tekstowy pdfStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 19 stycznia 2016 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrót do strony planuPowrót do strony głównej planu

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-09-10 11:12:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-28 13:21:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-28 09:06:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-17 21:15:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-30 09:33:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-16 10:10:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-17 14:01:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-11 11:03:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-11 11:01:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-11 10:59:36
TOMASZ GDULA
 Edycja