Jakie są warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, formy i zakres tego wsparcia?

 

1. Laur Olimpijski - nagroda za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach, może być przyznana uczniowi, który jest: uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjum i laureatem najwyższego stopnia konkursu lub olimpiady, uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i laureatem najwyższego stopnia olimpiady, uczniem zasadniczej szkoły zawodowej i laureatem najwyższego stopnia turnieju lub olimpiady, uczniem szkoły artystycznej laureatem najwyższego stopnia konkursu, olimpiady lub turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany rozporządzeniem wydanym na podstawie ustawy.

Wartość nagrody dla uczniów, może być zróżnicowana w zależności od zasięgu, liczby konkursów, olimpiad, turniejów, w których uczniowie uzyskali miano laureata. Wartość nagrody ustala Prezydent Miasta Krakowa uwzględniając wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy Miejskiej Kraków. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach przysługuje dyrektorom szkół. Laureatów konkursów, olimpiad i turniejów przedstawiają Prezydentowi Miasta Krakowa dyrektorzy szkół do 30 września każdego roku kalendarzowego. Nagrodzeni uczniowie otrzymują nagrody do końca kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. Nagrody wręczane są w trakcie uroczystości zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

2. Nagroda Edukacyjna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa może być przyznana uczniowi, który w danym roku szkolnym spełnił łącznie następujące warunki:

1) jest laureatem najwyższego stopnia:

a) konkursu, olimpiady, turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z póżn. zm.),

b) konkursu, olimpiady, turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1346).

2) wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia uzyskując w klasyfikacji rocznej:

a) wzorową ocenę z zachowania,

b) średnią ocenę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie nie niższym niż:

- 5,2 w szkole podstawowej,

- 5,0 w gimnazjum,

- 4,8 w szkole ponadgimnazjalnej,

- 4,8 w szkole artystycznej;

3) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach szkolnych,

4) przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych.

 

Nagrodami Edukacyjnymi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa nagradzanych będzie łącznie do 5 uczniów spośród wszystkich uczniów poszczególnych typów szkół. Nagrodę Edukacyjną Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uczeń może otrzymać tylko jeden raz. Nagrody Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa wypłacane są jednorazowo w formie nagrody pieniężnej. Wartość nagrody ustala Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia uwzględniając wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy Miejskiej Kraków. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przysługuje dyrektorom szkół. Kandydaci do Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zgłaszani są Prezydentowi Miasta Krakowa po zakończeniu klasyfikacji rocznej i uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej w terminie do 10 lipca roku, w którym odbywa się dana edycja.Wyboru nagrodzonych dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja przedstawia wyniki pracy Prezydentowi Miasta Krakowa do końca września danego roku kalendarzowego.

 

 

3. Inne formy wsparcia ten rodzaj wsparcia ucznia zdolnego może być przyznany w związku z uczestniczeniem ucznia uzdolnionego w konkursach, olimpiadach, turniejach o randze międzynarodowej. Do innych form wsparcia ucznia uzdolnionego zalicza się:

1) Stypendium Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa,

2) dofinansowanie kosztów podróży (bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe),

3) dofinansowanie kosztów pobytu (wyżywienie, koszty zakwaterowania),

4) dofinansowanie zakupu pomocy naukowych (czasopism naukowych, publikacji, książek, innych).

 

Stypendium Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa może być przyznane uczniowi, który jest:

1) laureatem konkursu, olimpiady, turnieju o randze ogólnopolskiej,

2) awansował do konkursu, olimpiady, turnieju o randze międzynarodowej.

Stypendium Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ma charakter pomocy indywidualnej jednorazowej, którą uczeń może otrzymać tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół oraz placówek. Wniosek powinien być zaopiniowany przez rady pedagogiczne i rady szkoły.