Historia sporządzania planu

HISTORIA SPORZĄDZENIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

Powierzchnia planu - 3,3 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XI Podgórze Duchackie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 15 lutego 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXIV/1413/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r., poz. 1436  - weszła w życie w dniu 14 marca 2017 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Przystąpienie do niniejszego planu stanowi realizację § 1 Uchwały Nr VIII/133/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Park rzeczny Drwinka - Bochenka” i „Park rzeczny Drwinka - Podedworze”. Przedmiotowy obszar, położony wzdłuż potoku stanowiącego dopływ Drwinki, pełni istotną rolę w ramach systemu przyrodniczego Krakowa. Podjęcie planu miejscowego pozwoli zachować tereny niezbędne dla utrzymania przestrzennej ciągłości siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych, a docelowo umożliwi realizację zieleni urządzonej o charakterze parku rzecznego.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych